Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-08-11 - BG.6220.2.7.2022.AW - Obwieszczenie o zakończeniu gromadzenia dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Przebudowa drogi gminnej relacji Branice-Wysoka wraz z budową ścieżki rowerowej”

Branice, dnia  10.08.2022r.

 

BG.6220.2.7.2022.AW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów przed wydaniem decyzji

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735, ze zm.) zwanej dalej kpa, w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1029, ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia strony postępowania, że zakończono gromadzenie dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Przebudowa drogi gminnej relacji Branice-Wysoka wraz z budową ścieżki rowerowej”.

Informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w powyższej sprawie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 i 1a kpa informuję, że
z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z :

 • wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • zawiadomieniem – obwieszczeniem Wójta Gminy Branice o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
 • stanowiskiem organów w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
  1. Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – opinią z dnia 10.08.2021r., (data wpływu do tut. Urzędu: 10.08.2022r.), sygn. WOOŚ.4220.248.2022.PK stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i wskazującą na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyszczególnionych w opinii warunków;
  2. Opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 28.07.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu: 04.08.2022r.), sygn. GL.ZZŚ.1.435.131.2022.MS stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i wskazującą na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyszczególnionych w opinii warunków;
  3. Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach z dnia 22.07.2022r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 27.07.2022r.), sygn. NZ.9022.4.10.2022.MB stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;

można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Branicach w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Słowackiego 3, pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.    

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu przy ul. Słowackiego 3, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach (www.bip.branice.pl) oraz w rejonie planowanej inwestycji.

 

Strony postępowania mogą w przedmiotowej sprawie składać uwagi i wnioski w  formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

Otrzymują :

 1. Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, poprzez obwieszczenie:
  • na tablicy ogłoszeń w/m
  • na stronie  internetowej bip Urzędu Gminy w Branicach
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice, Boboluszki, Wysoka
 3. a/a

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska  w Opolu
  45-594  Opole, ul. Firmowa 1
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  48-100 Głubczyce, ul. Grunwaldzka 1b
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Zarząd Zlewni w Gliwicach, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice