Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28-05-2012r. - Nabór na stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Urząd Gminy Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

o g ł a s z a :

nabór na stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu

 

Zadania stanowiska:

 1. Zapewnienie bieżącej działalności świetlic, obiektów sportowych działających na terenie Gminy.
 2. Opracowywanie projektów planów rzeczowych w zakresie obsługi świetlic, obiektów sportowych i placów zabaw, w tym dokonywanie przeglądów i prowadzenie dla nich „książek obiektów”.
 3. Nadzorowanie pracy gospodarzy świetlic i domów kultury na terenie działania gminy oraz naliczanie odpłatności za wynajem pomieszczeń lub wyposażenia świetlicy.
 4. Prowadzenie wspólnie z inspektorem ds. inwestycji i remontów spraw związanych z wykonaniem remontów świetlic oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.
 5. Współdziałanie przy organizowaniu imprez artystycznych i rozrywkowych oraz nadzorowanie ich organizacji w tym takich jak : dożynki, festiwale, konkursy i inne imprezy gminne.
 6. Współdziałanie w zakresie organizowania na terenie gminy obchodu rocznic w celu upamiętniania walk o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego.
 7. Prowadzenie całości spraw związanych z prowadzeniem życia kulturalnego gminy w sferze organizacyjno – prawnej i finansowej.
 8. Współudział w opracowywaniu wniosków w zakresie lokalizacji, otwierania, zamykania i przekształcania placówek oświatowych.
 9. Organizowanie konkursów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.
 10. Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjum.
 11. Współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w placówkach oświatowych z terenu gminy w zakresie kształtowania właściwej współpracy z dyrektorem danej placówki i Wójtem Gminy Branice.
 12. Prowadzenie całości spraw związanych z dowożeniem dzieci do szkół i współdziałanie przy procedurze wyłonienia przewoźnika.
 13. Prowadzenie całości spraw wynikających z art.70b ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r.(Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.
 14. Prowadzenie całokształtu spraw wynikających z art.90m ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) – przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. przyjmowania wniosków, powołanie komisji ustalającej wysokość pomocy, wydawanie decyzji w tym zakresie.
 15. Przygotowywanie dla potrzeb Wójta ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań.
 16. Przygotowywanie sprawozdań statystycznych z zakresu oświaty.
 17. Pełnienie obowiązków koordynatora sportu gminnego.
 18. Przygotowywanie konkursów o dotacje w zakresie kultury i sportu.
 19. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.

Pracownik będzie uprawniony do:

 1. Prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Branice spraw dot. pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty i wydawania w tym zakresie decyzji,
 2. Wydawania decyzji dotyczących nauczania indywidualnego i wspomagania wczesnoszkolnego,
 3. Odbioru pytań dla uczniów na konkursy przedmiotowe i reprezentowania Wójta Gminy Branice podczas ww. konkursów.
 4. Organizowania i przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowisko dyrektora placówki oświatowej,
 5. Prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Branice lokalnej bazy danych SIO.

Od kandydata oczekujemy:

Obywatelstwa polskiego, wykształcenia – wyższego pedagogicznego, doświadczenia w zakresie pracy kulturalnej, sportowej oraz z młodzieżą (co najmniej półtora roku), znajomości obsługi komputera, samodzielności, właściwego interpretowania przepisów prawa, komunikatywności i łatwości nawiązywania kontaktów, dyspozycyjności, prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu.

Zapewniamy:

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu, inne uprawnienia wynikające z kodeksu pracy.

Oferta pracy winna zawierać:

 1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 2. Życiorys – curriculum vitae,
 3. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
 4. Oświadczenie o niekaralności,
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści :

„Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją”.

 1. Świadectwa pracy, opinie od poprzednich pracodawców,
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku.

 

składane dokumenty muszą być w oryginale lub uwierzytelnione notarialnie.

 

Ofertę należy składać:

Do sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach do dnia 11 czerwca br. do godz. 12.00 wszystkie dokumenty w jednej zamkniętej kopercie wraz z opisem :

Urząd Gminy Branice, ul. Słowackiego 3
„Nabór na stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu”

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się dnia 11 czerwca br. o godz. 1600 a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzona będzie 11 czerwca br o godz. 1615.

 

Dodatkowe informacje:

Ubiegający się o zatrudnienie będą poinformowani o wynikach postępowania i o ostatecznym wyborze kandydata wraz z podaniem uzasadnienia dokonanego wyboru albo uzasadnieniu niezatrudnienia poprzez ogłoszenie decyzji Wójta w dniu 11 czerwca o godz. 1645 Informacje te można uzyskać osobiście lub telefonicznie na stanowisku ds. kadr w Urzędzie Gminy Branice.

 

Dokument źródłowy  PDFNabór_na_stanowisko_ds_OKiS.pdf (37,19KB) ]

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2012-05-28