Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

09-11-2011r. - Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku asystenta rodziny.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie od stycznia 2012 r.

 

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. jest obywatelem polskim;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć:

 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 4. dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
 5. oświadczenie że:
  1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  2. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. jest obywatelem polskim,
  5.  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny - zgodnie z harmonogramem ustalonym wspólnie z pracownikami OPS w porozumieniu z rodziną.

Do zadań asystenta rodziny będzie należało m. in.:

 • diagnozowanie sytuacji rodziny,
 • projektowanie planu działania dla poszczególnych rodzin,
 • pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej i zawodowej członków rodzin,
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia,
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem,
 • stała współpraca z pracownikami socjalnymi OPS w Branicach, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz innymi instytucjami,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.

Koszt dojazdu do rodziny pokrywa wykonawca usługi tj. asystent rodziny.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 15 grudnia 2011 r. do godziny 15.00 w siedzibie OPS w Branicach przy ul. Słowackiego 3.


Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 

Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Kuziora
Data wytworzenia: 2011-11-09