Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-07-28- 2022/BZP 00280905/01 - Ogłoszenie o zmianie umowy zamówienia na zadanie: Budowa budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe w miejscowości Branice

Branice, dnia 28.07.2022r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da706a-8dca-03c6-2aa4-b7000fd7354d

 

 

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA SZATNIE SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI BRANICE

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRANICE

1.2.) Oddział zamawiającego: Branice

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412852

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Słowackiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Branice

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-140

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 77 486 82 28

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@branice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://branice.pl/22/strona-glowna-gminy-branice.html

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b0777e4-b7e0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00280905

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-07-28

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00057751/02

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA SZATNIE SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI BRANICE

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe, na działkach o numerach ewidencyjnych 150, 152/6, 152/10, 1214, 152/8, 152/11, położonych w miejscowości Branice, w gminie Branice, powiecie głubczyckim.
Ponadto planuje się wykonanie utwardzenia terenu i miejsc postojowych, częściowe wyrównanie istniejącej skarpy, demontaż istniejących zadaszonych miejsc siedzących dla zawodników rezerwowych, montaż nowych 2 wiat boiskowych dla zawodników rezerwowych, kosza na śmieci, ławek, wykonanie murka z gabionu oraz ogrodzenia panelowego i dwóch furtek wejściowych.
Projektowany budynek ma służyć celowi publicznemu sportu i rekreacji. Zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie z istniejącym boiskiem, które nie jest przeznaczone do użytku dla dzieci i młodzieży. Boisko służy dla rozgrywek osób dorosłych.

3.8.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-07-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

12 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FIRMA INŻYNIERSKA ALOG mgr inż. GERARD GOLA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7491006813

4.3.3.) Ulica: KOSMONAUTÓW 2

4.3.4.) Miejscowość: KĘDZIERZYN-KOŹLE

4.3.5.) Kod pocztowy: 47-220

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2687325,28 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00106340/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-07-01

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonanie robót dodatkowych, spowodowanych rozszerzeniem zakresu inwestycji na etapie realizacji.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Na etapie realizacji inwestycji zdecydowano się na rozszerzenie jej zakresu, co skutkuje koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Roboty dodatkowe obejmują: budowę nowych trybun dla kibiców (wykonanie płyty fundamentowej, nowych obrzeży, podbudowy pod kostkę betonową), wykonanie nowego ogrodzenia oraz schodów do budynku gospodarczego wraz z poręczami i murem oporowym, przedłużenie gabionu w związku z nową lokalizacją trybuny, dostawę oraz montaż masztów flagowych i słupa nagłośnieniowego, przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego, a także wyposażenie obiektu w gaśnice oraz oznakowanie obiektu zgodnie z przepisami p.poż.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 134984,62

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2022/BZP 00248070/01, 2022/BZP 00248057/01