Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-07-28 - BG.6220.1.9.2022.AW - Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu bazy przeładunkowo-transportowej złomu oraz przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych, metodą aktywnego wapna, na polepszacze gleby w Branicach”

Branice, dnia  25.07.2022r.

 

BG.6220.1.9.2022.AW

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY BRANICE

 


Działając na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029) Wójt Gminy Branice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 25.07.2022 roku decyzji znak: BG.6220.1.8.2022.AW odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu bazy przeładunkowo-transportowej złomu oraz przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych, metodą aktywnego wapna, na polepszacze gleby w Branicach”

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, pokój nr 4, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 129 § 2 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  • na stronie internetowej bip.branice.pl
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice