Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

06-04-2011r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Branice, dnia 06.04.2011r.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANICACH
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

1) Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie
 3. posiadać nieposzlakowaną opinię,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 7. znajomość przepisów w odniesieniu do projektów systemowych i konkursowych OPS ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2) Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
 2. znajomość obsługi komputera i obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej, programów biurowych: Word, Exell,
 3. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 4. doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 5. rzetelność, sumienność, odpowiedzialność,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. preferowana swobodna możliwość poruszania się po terenie gminy.

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego OPS realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 2. praca socjalna, zawieranie kontraktów socjalnych,
 3. dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 4. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom tego potrzebujących,
 5. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,
 6. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu oraz wdrażaniu lokalnych programów pomocy,
 7. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin
  9. obsługiwanie zespołu interdyscyplinarnego, w tym prowadzenie dokumentacji podejmowanych czynności,
  10. przygotowywanie tematycznych ulotek, spotkań, konferencji, artykułów prasowych, materiałów na stronę internetową itp.

4) Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (standardowy),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 5. ewentualne referencje,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności,
  8. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
 7. pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008 r. Nr 233, poz. 1458 z póżn. zm.)."

Dokumenty należy składać do dnia 22 kwietnia 2011 r. do godz. 13.00 osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, ul. Słowackiego 3,  48-140 Branice, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownik socjalny”.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 077/486-00-60.

Kandydaci spełniający powyższe kryteria zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie spotkania indywidualnie. 
 
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach.

 


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach
Aneta Kuziora
 
 

Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Kuziora
Data wytworzenia: 2011-04-06