Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-07-13 - BG.6220.2.2.2022.AW - Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ohcrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej relacji Branice-Wysoka wraz z budową ścieżki rowerowej”

Obwieszczenie Nr BG.6220.2.2.2022.AW

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

 

Branice, 13.07.2022r.

BG.6220.2.2.2022.AW

 

 

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU
UL. FIRMOWA 1
45-594 OPOLE

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U z 2022r. poz. 1029) przesyłam w załączeniu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną.

Proszę o zaopiniowanie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia  polegającego  na „Przebudowie drogi gminnej relacji Branice-Wysoka wraz z budową ścieżki rowerowej”.

Powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt  62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu  na środowisko jest fakultatywne.

W przypadku opinii sugerującej potrzebę wykonania raportu – proszę o ustalenie jego zakresu.

 

Inwestor: Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

 

Załączniki: 

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  2. Karta Informacyjna o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko + CD

 

Z up. Wójta
Skarbnik Gminy
Beata Jamrozik

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. 1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. 2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
  3. 3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice, Boboluszki, Wysoka

 

Otrzymują:

  1. Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  2. a/a.