Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-07-13 - BG.6220.2.1.2022.AW - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Przebudowa drogi gminnej relacji Branice-Wysoka wraz z budową ścieżki rowerowej”

Branice,  dnia  13.07.2022r.

 

BG.6220.2.1.2022.AW

 

ZAWIADOMIENIE– OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) mając na uwadze art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029),

 

Wójt Gminy Branice

zawiadamia strony postępowania

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Przebudowa drogi gminnej relacji Branice-Wysoka wraz z budową ścieżki rowerowej”   na wniosek  z dnia 12.07.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu: 12.07.2022r.) Gminy Branice.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach polegających na czynnym prawie do udziału w postępowaniu.

Strony mają prawo przeglądać akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach – ul. Słowackiego 3,  pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 (tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.).

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  ooś, w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2021, poz. 735) przewidujący  powiadomienie stron
o czynnościach postępowania przez ogłoszenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach: www.bip.branice.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3 oraz w rejonie planowanej  inwestycji (na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice, Boboluszki, Wysoka).

Dostarczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w Urzędzie Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, biuro nr 4 (parter). 

 

Z up. Wójta
Skarbnik Gminy
Beata Jamrozik