Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

07-06-2010r. - Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli w Branicach i we Włodzieninie

Branice, dnia 07-06-2010r.


Wójt Gminy Branice

ogłasza konkursy
na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących placówek oświatowych
w Gminie Branice:

 

  1. Publiczne Przedszkole we Włodzieninie z oddziałami zamiejscowymi w Lewicach i Dzbańcach ul. Głubczycka nr 50
  2. Publiczne Przedszkole  w Branicach z oddziałami zamiejscowymi w Bliszczycach i  Wysokiej ul. 1 Maja 8.

1. Do konkursu  może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia     Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U Nr  184.poz 1436) oraz z § 1 ust. 2 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. Nr 60, poz. 373).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki                                                                                                                                   

       2)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności  informację  o stażu pracy pedagogicznej
       3)   akt nadania  stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty
              potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia i przygotowania zawodowego  - w przypadku osoby nie
              będącej   nauczycielem.
       4)   dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, 
              wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
       5)   dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu
              kursu kwalifikacyjnego z zakresu  zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu
              zarządzania oświatą.
       6)   ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt.  4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.
              W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
              kierownicze w poszczególnych typach publicznych placówek.
       7)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
       8)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą  dyscyplinarną, o której mowa w  art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
              1982r, - Karta nauczyciela (Dz.U. z2006r. Nr 97, poz 674 z póż. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą
              dyscyplinarną, o której mowa  w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
              (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z poz.1365 z póż.zm.),oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
       9)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
              przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe.
     10)   oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie ;
     11)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
              o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 z ustawy dnia 17 grudnia 2004r. O odpowiedzialności za naruszenie finansów 
              publicznych (Dz.U. Z 2005r. Nr 14 poz. 114 z póżn. zm.); 
     12)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia
             1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz 926 z poz.926 z póż.zm.) w celach przeprowadzenia
              konkursu na stanowisko dyrektora;
     13)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności  prawnych i korzysta z praw publicznych oraz kopie dowodu
              osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo kandydata – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
     14)   oświadczenie, że kandydat (dotyczy osób urodzonych 1 sierpnia 1972 r. kandydujący na stanowisko dyrektora  szkoły)
              w związku z przystąpieniem do konkursu Kuratorowi Oświaty oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu  
              oświadczenia Lustracyjnego - zgodnie z art 7 ust. 2 i 3 a ustawy z dnia 18 października 2006r. O ujawnianiu informacji o
              dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
              (Dz. U.z 2007r. Nr 63, poz. 425,z póżn.zm).

3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być one uwierzytelnione notarialnie lub przez pracodawcę zatrudniającego kandydata.
Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza medycyny pracy.
               
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  z dopiskiem 
"Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa  placówki)" w terminie do dnia 28 czerwca 2010r do godz.1500  na adres ; Urząd Gminy Branice (sekretariat) ul. Słowackiego 3,  48-140 Branice 
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez  Wójta Gminy Branice.

Postępowanie konkursowe odbędzie się w Urzędzie Gminy Branice w niżej podanych terminach.

  1. Przedszkole Publiczne we Włodzieninie z oddziałami zamiejscowymi w Lewicach i Dzbańcach dnia 5 lipca 2010 o godz. 1000
  2. Przedszkole Publiczne w Branice z oddziałami zamiejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej dnia 5 lipca 2010 o godz.  1200

 

Wójt Gminy Branice 
Józef Małek  
                                                                                                                  

Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Oświaty Kultury i Sportu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jajdelska Teresa
Data wytworzenia: 2010-06-07