Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-05-05 - BG.6220.1.5.2022.AW - Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu bazy przeładunkowo-transportowej złomu oraz przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych, metodą aktywnego wapna, na polepszacze gleby w Branicach”

Branice, dnia  02.05.2022r.

 

BG.6220.1.5.2022.AW 

 

ZAWIADOMIENIE

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji

 

Na podstawie art. 10 i art. 79a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w toku postępowania wszczętego na wniosek STRB-777 Sp. z o.o. ul. Główna 2, 48-140 Branice, doręczony organowi w dniu 20.01.2022r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na „Uruchomieniu bazy przeładunkowo-transportowej złomu oraz przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych, metodą aktywnego wapna, na polepszacze gleby w Branicach”

zawiadamia

o zakończeniu postępowania i o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia.

Z uprawnień można skorzystać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu  Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 w godzinach urzędowania – biuro nr 4.

Strony postępowania mogą w przedmiotowej sprawie składać uwagi i wnioski w  formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Jednocześnie, w związku z wszczęciem postępowania na żądanie strony, organ informuje o braku spełnienia przesłanek zależnych od strony, które nie są spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony – niezgodności przeznaczenia terenu pod planowane przedsięwzięcie objęte wnioskiem z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a dla terenu części działki poza granicami terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego niedopuszczalności inwestycji w istniejącym kontekście przestrzennym ze względu na brak kontynuacji przeważającej istniejącej funkcji oraz parametrów zabudowy zlokalizowanej w wyznaczonym analizowanym obszarze.

W obecnie obowiązującym Studium gminy z 2021 roku, działka nr ewid. 246/19 oznaczona została symbolem PU, jako obszar aktywności gospodarczych – produkcyjnych i usługowych z dopuszczeniem rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz urządzeń (instalacji) fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW. Ponadto teren działki znalazł się w granicach strategicznego obszaru rozwojowego miejscowości Branice. W ramach tej kategorii terenów, zapisy studium wskazują i dopuszczają lokalizację:

 1. obiektów produkcyjnych składów i magazynów, baz,
 2. obsługę i produkcję w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,
 3. zabudowę usługową w tym handlu hurtowego,
 4. zabudowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² w obszarze wyodrębnionym na południowy-wschód od obszaru zabudowy wsi Branice, wielofunkcyjnego,
 5. zabudowę rzemiosła produkcyjnego,
 6. zabudowę obsługi komunikacji, w tym stacje paliw z zapleczem handlowo – usługowym,
 7. urządzeń i obiektów transportu kolejowego,
 8. zabudowę towarzyszącą, w tym garaże, obiekty gospodarcze, wiaty,
 9. instalacji odnawialnych źródeł energii, o mocy przekraczającej 100 kW, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych,
 10. eksploatacji kruszyw naturalnych;

Teren części działki objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XVII/90/2000 Rady Gminy Branice z dnia 07.03.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 23 poz. 90 z dnia 30 marca 2000 r.), w którym część działki nr ewid. 246/19 wyznaczona została pod teren gminnego składowiska odpadów komunalnych wraz z obiektami towarzyszącymi (31NUw).

Teren części działki objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXI/104/08 Rady Gminy Branice z dnia z dnia 01.04.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Opol.  Nr 34 poz. 1191 z dnia 21 maja 2010 r.), w którym część działki nr ewid. 246/19 wyznaczona została pod rolnicze z dopuszczeniem energetyki wiatrowej (A2R).

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), że w wyżej zakreślonym  terminie stronie, na której żądanie wszczęto postępowanie administracyjne, przysługuje prawo przedłożenia dodatkowych dowodów celem wykazania spełnienia przesłanek.

 

 

Z-ca Wójta

Katarzyna Herbut

 

 

Otrzymują :

 1. STRB-777 Sp. z o.o. ul. Główna 2, 48-140 Branice
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, poprzez obwieszczenie:
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  • na stronie internetowej bip.branice.pl
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice
 3. a/a