Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-03-30 - 2022/BZP 00103626/01 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy na zadanie: Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

Branice, dnia 30.03.202r.

 

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da123c-c87a-1563-cd51-ed0001f414e3

 

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRANICE

1.2.) Oddział zamawiającego: Branice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412852

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Słowackiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Branice

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-140

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@branice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://branice.pl/22/strona-glowna-gminy-branice.html

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-557d816b-efa6-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00103626

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-03-30

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130119/02

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1 Świetlica wiejska w Wiechowicach ul. Jana Pawła II 42, Wiechowice, działka nr 283 wymiana źródła ciepła wraz z wymianą stolarki okiennej
2 Świetlica wiejska w Gródczanach Gródczany 5, działka nr 120 oraz 121/1; wymiana źródła ciepła, wymiana opraw oświetleniowych,
wykonanie zaworów termostatycznych grzejnikowych
3 Świetlica wiejska w Bliszczycach Bliszczyce 112, działka nr 420/4; wymiana źródła ciepła, częściowa wymiana stolarki okiennej,
izolacja rurociągów ciepłowniczych ogrzewania
4 Świetlica wiejska we Włodzieninie Włodzienin 63B, działka nr 124/4; wymiana źródła ciepła oraz wymiana opraw oświetleniowych
5 Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie Włodzienin 50, działka nr 400/6; wymiana źródła ciepła, wymiana wsadu kominowego oraz
ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji
6 Wiejski Dom Kultury w Branicach ul. Plac Wolności 1, Branice, działka nr 437; ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji
7 Urząd Gminy Branice Urząd Gminy Branice wymiana źródła ciepła oraz wymiana opraw oświetleniowych

3.9.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji EMBUD Michał Żychoń

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7481023537

4.3.3.) Ulica: Stelmacha 9

4.3.4.) Miejscowość: Głubczyce

4.3.5.) Kod pocztowy: 48-100

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 532755,20 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00178378/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-03-28

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Sytuacja niezależna od Stron, to jest długie terminy realizacji zamówień na stolarkę budowlaną oraz kotłów CO, spowodowane stanem pandemicznym COVID, a także z uwagi na trwający aktualnie sezon grzewczy i konieczność stosowania przerw w dostawie ogrzewania na czas prowadzenia prac wymiany źródeł ciepła w poszczególnych obiektach, a w szczególności uczęszczanej przez dzieci Szkole Podstawowej we Włodzieninie, co z kolei wymusiło czasowe przerywanie części robót przez Zamawiającego i wydłużenie terminu realizacji zadania, z przeniesieniem w czasie zakresu prac dotyczących placówki oświaty na okres ferii zimowych w 2022r. z terminem końcowym dla całości przedmiotu zamówienia na 30.03.2022r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu końcowego dla całości przedmiotu zamówienia z 31.12.2021r. r. na 30.03.2022r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 532755,20 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy