Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-03-29 - 2022/S 062-163610 - BG.271.02.2022.BS - Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice

Przetarg na zadanie:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 10.06.2022r.

PDF2022-OJS111-312986-pl.pdf (107,13KB)

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania z dnia 27-05-2022r.

PDFWynik postępowania_Odpady_27.05.22-sig.pdf-sig.pdf (160,90KB)

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.05.2022r.

PDFInfo_z_otwarcia_ofert_Odpady_130522-sig.pdf (174,11KB)

 

Sprostowanie z dnia 04.05.2022r.
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

PDFZmiana-ogłoszenia-2022-OJS087-237568-pl.pdf (62,92KB)

 

Sprostowanie z dnia 25.04.2022r.
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

PDFZmiana ogłoszenia Odpady Branice_250422.pdf (69,73KB)

 

Zmiana specyfikacji warunków zamówienia (swz) z dnia 25.04.2022r.

PDFZmiana terminu Odpady Branice_250422-sig.pdf (194,07KB)

 

Odpowiedzi na zapytania i zmiana specyfikacji warunków zamówienia (swz) z dnia 25.04.2022r.

PDFOdp i zmiana SWZ Odpady_250422_last-sig.pdf (191,28KB)
DOCXZmodyfikowany F.Ofertowy Odpady_250422.docx (43,35KB)

 

Ogłoszenie z dnia 29.03.2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (https://ted.europa.eu)

Plik ogłoszenia: PDF2022-OJS062-163610-pl-1.pdf (138,07KB)

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163610-2022:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

 

 

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na platformie zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/592582

 

 

 

Załączniki

PDFOgłoszenie Branice Odpady_290322.pdf (138,35KB)
PDFSWZ-Odpady_Branice_220322-sig.pdf (454,08KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SWZ_Odpady_Branice (OPZ)_230322.docx (51,08KB)
DOCXZałącznik nr 1.1. Raport Miesięczny.docx (31,70KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ_Odpady_Branice_(Formularz Ofertowy)_230322.docx (42,88KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Odpady_Branice (podmiot udost. zasoby)_230322.docx (29,73KB)
ZIPZałącznik nr 4 Odpady Branice (JEDZ)_230322.zip (84,76KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ_Odpady_Branice (Wykaz usług)_230322.docx (33,23KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SWZ_Odpady_Branice (Wykaz sprzętu)_230322.docx (33,48KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SWZ_Odpady_Branice (grupa kapitałowa)_230322.docx (30,01KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ_Odpady_Branice (Wzor umowy)_230322.docx (80,57KB)
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ_Odpady_Branice (Oświadczenie konsorcjantów)_230322.docx (31,28KB)
ZIPregulaminy.zip (5,13MB)

 

 

 

 

 


Polska-Branice: Usługi związane z odpadami

2022/S 062-163610

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Branice
Adres pocztowy: Słowackiego 3
Miejscowość: Branice
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 48-140
Państwo: Polska
E-mail:
Tel.: +48 774868192
Faks: +48 774868230
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.branice.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice

Numer referencyjny: BG.271.02.2022.BS
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Branice oraz ich zagospodarowanie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także odbiorze i zagospodarowaniu masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie od mieszkańców gminy Branice zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zlokalizowany w miejscowości Wysoka.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Branice

 

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Branice oraz ich zagospodarowanie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także odbiorze i zagospodarowaniu masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie od mieszkańców gminy Branice zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zlokalizowany w miejscowości Wysoka.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy P.Z.P. polegających na powtórzeniu podobnych usług, tj. odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich zagospodarowaniu, na warunkach wynegocjowanych z wykonawcą oraz zgodnie z obowiązującym wówczas stanem prawnym oraz przepisami prawa miejscowego. W szczególności przewiduje się ceny jednostkowe za: 1 Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych); 1 Mg tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali; 1 Mg bioodpadów (w tym odpadów zielonych); 1 Mg papieru i tektury; Mg szkła, 1 Mg popiołów i żużli; 1 Mg odpadów wielkogabarytowych, 1 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ewentualne skorzystanie z przedmiotowego instrumentu przewiduje się w okresie do 30 miesięcy od daty podpisania umowy, maksymalnie o 6 miesięcy, w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania okaże się niewystarczający dla zaspokojenia potrzeb, a Zamawiający będzie dysponował środkami na sfinansowanie takiego zamówienia. Wartość zamówień o jakich stanowi art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy P.Z.P. nie będzie wyższa niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) Wykonawca winien być podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych, których rodzaje zostały wskazane w OPZ na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j._ - dalej jako u.c.p.g) oraz zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 pkt 7b) w zw. z ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j. – dalej jako u.o.);

b) Wykonawca winien być podmiotem uprawnionym do transportu odpadów, których rodzaje zostały wskazane w OPZ zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 pkt 5b) w zw. z ust. 2 i 3 u.o.;

c) Wykonawca winien być podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 pkt 3b) w zw. z ust. 2 i 3 u.o.

Zamawiający uzna, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne spełniają warunek uczestnictwa wskazany w pkt. 2.2) gdy poszczególne uprawnienia wymienione w literach od a) do c) będzie posiadał ten z członków Konsorcjum, który faktycznie będzie wykonywał czynności, do prowadzenia których niezbędne są uprawnienia.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonuje lub wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (słownie: jedną) usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto (w odniesieniu za każde 12 miesięcy) oraz wolumenie odpadów w ilości 2000 Mg w okresie 12 miesięcy.

W przypadku usługi wykonywanej Zamawiający wymaga, by usługa była realizowana od co najmniej 12 miesięcy, została zrealizowana na kwotę co najmniej 1 000 000 zł brutto oraz obejmowała wolumen odpadów w ilości 2000 Mg.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać w całości przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji umowy następujących sprzętem i zapleczem technicznym:

b)1) minimum 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice,

b)2) minimum 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice,

b)3) minimum 1 pojazdem bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych odpadów w workach (skrzyniowy lub wywrotka),

b)4) minimum 1 pojazdem do odbioru odpadów niebezpiecznych,

b)5) minimum 1 pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami komunalnymi,

b)6) bazą magazynowo - transportową spełniającą wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122).

Wszystkie pojazdy winny być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych; Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi pojazdami przeznaczonymi do transportu odpadów, zarejestrowanymi i dopuszczonymi do ruchu, posiadającymi aktualne ubezpieczenie OC, badania techniczne

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

ciąg dalszy z III.1.1)

oraz świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Pojazdy winny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122).

Zamawiający uzna, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne spełniają warunek uczestnictwa wskazany w pkt. 2.4) b) gdy poszczególne pojazdy i zaplecze techniczne będzie posiadał jeden, kilku lub poszczególni członkowie Konsorcjum.

Uwaga.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Podmiotowe środki dowodowe:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, terminie aktualnych na dzień złożenia:

1) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; wzór ESPD stanowi Załącznik nr 4 do SWZ (vide ust. 4);

2) następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że:

a) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VII ust. 2 pkt 2 i 4 SWZ:

a.1) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w o którym mowa w art. 9b ust. 2 u.c.p.g. w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem oraz zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 pkt 7b) u.o.;

a.2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru BDO – zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 pkt 5b) u.o.;

a.3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (stanowiący integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO), zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 pkt 3b u.o. potwierdzający że Wykonawca jest podmiotem uprawnionym do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

a.4) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

a.5) wykaz sprzętu wymaganego do realizacji zamówienia wraz z informacją o posiadanej bazie magazynowo - transportowej wraz z informacją o podstawie dysponowania – oświadczenie Wykonawcy; wzór Wykazu sprzętu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z powodów określonych w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ:

b.1) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

b.2) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem – w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną;

b.3) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w stosunku do:

• urzędującego członka organu zarządzającego Wykonawcy;

• urzędującego członka organu nadzorczego Wykonawcy;

• wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej;

• komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej;

• prokurenta;

- w przypadku Wykonawcy niebędącego osobą fizyczną;

b.4) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

ciąg dalszy z III.1.2):

dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b.5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/04/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/04/2022
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania na Platformie. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/preda. Na tej platformie oferta zostanie otworzona.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert - przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Zgodnie z art. 255 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 248 niemożność dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na jednakowe oceny ofert ust. 3, art. 249 niemożność dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na ich jednakowe ceny i koszty i art. 250 niemożność dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na ich jednakowy koszt ust. 2, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

7) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263 uchylanie się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Terminy wniesienia odwołania.

5.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust. 5, tj. przesłanie kopii odwołania nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

5.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

7.1 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7.2 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy PZP.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-627
Państwo: Polska
E-mail:
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2022