Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-03-21 - BG.271.2.2.2022.AS - Zapytanie cenowe na wykonanie zamówienia: budowa dwóch zadaszonych trybun sportowwych

Załącznik Nr 4 do Regulaminu
dokonywania zakupu dostaw,
usług oraz robót budowlanych
dla zamówień o wartości
z przedziału cenowego:
od 80.000 PLN do 130.000 PLN netto

 

Branice, 21.03.2022
 

 

BG.271.2.2.2022.AS

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: GMINA BRANICE, Ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  zaprasza do złożenia ofert na:
 1. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dwie zadaszone trybuny sportowe. Preferowane jest zadaszenie łukowe, o konstrukcji stalowej ocynkowanej, pokryte płytą z poliwęglanu. Siedziska z oparciami, rozstawione w maksymalnie 4 rzędach. Każda trybuna powinna pomieścić minimum 65 miejsc siedzących, w tym co najmniej 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Cała konstrukcja wykonana w formie umożliwiającej jej demontaż oraz modułową rozbudowę, zarówno w zakresie trybuny, jak i zadaszenia. Maksymalna długość trybuny – 10,5m. Usługa obejmuje dostawę oraz montaż zadaszonych trybun sportowych, na wcześniej przygotowanym przez Zamawiającego podłożu, wykonanym wg wskazań Wykonawcy.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 01.06.2022
 3. Okres gwarancji: minimum 3 lata
 4. Miejsce i termin złożenia oferty: 21.03.2022 – 28.03.2022 do godz. 1000.
 5. Termin otwarcia ofert: 28.03.2022 o godz. 1015.
 6. Warunki płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Serwata - inspektor ds.inwestycji i remontów Urzędu Gminy Branice
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
 9. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
  dokonywane będą w PLN.
 10. Dodatkowe wymogi ofertowe: brak
 11. Kryteria oceny oferty:
  1. Cena ofertowa – 90%
  2. Okres gwarancji – 10%
 12. Dodatkowe uwagi:
  1. złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;
  2. zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych
   na ten cel w budżecie Gminy Branice.
  3. zamawiający uprawniony jest do umorzenia postępowania bez podania przyczyny.
 13. Treść oferty:
  1. Nazwa wykonawcy...........................................................................................
  2. Adres wykonawcy…………………………………………………………….
  3. NIP ……………………………………………………………………
  4. REGON……………………………………………………………………..
  5. Nr rachunku bankowego…………………………………………………….
  6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:      

   Cenę netto.................................... zł (słownie łotych............................................................
   ……………………………………………………………………………………………..)
   Podatek VAT................................. zł (słownie złotych.........................................................
   …………………………………………………………………………………………….)
   Cenę brutto………………………………. zł (słownie złotych …………………………. .…………………………..…………………………..…………………………..)
  7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
  8. Oświadczam, iż zapoznałem się z informacją odnośnie przetwarzania danych osobowych.
  9. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………………
  10. Okres gwarancji……………………………………………………………….
  11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
  12. Deklaruję, iż ……………………………………………………..……………………

 

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

PDF3. BG.271.2.3.2022.AS - protokół z rozeznania.pdf (144,73KB)

 

Załączniki

PDFBG.271.2.2.2022.AS_rozeznanie trybuny-sig.pdf (228,05KB)
DOCXformularz oferty.docx (16,08KB)