Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-02-23 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 3 obszary położone w sołectwach Branice i Boboluszki – Etap I

Branice, dnia 23.02.2022r.

 

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY BRANICE

Z DNIA 23 lutego 2022 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 3 obszary położone w sołectwach Branice i Boboluszki – Etap I.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 9 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.) oraz zgodnie z  Uchwałą Nr XXIX/308/21 Rady Gminy Branice z dnia 10 maja 2021 r., zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 3 obszary położone w sołectwach Branice i Boboluszki – Etap I, wraz z uzasadnieniem i  prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 3 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Branice,

ul. Słowackiego 3, 48 – 140 Branice, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi, w projekcie planu miejscowego – Etap I, rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Branice, sala konferencyjna, o godz. 12.00.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Branice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2022 roku, jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail:

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby,
a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy. 

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Branice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Branice, dodatkowo Rada Gminy Branice.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Wójta Gminy Branice danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Wójta Gminy Branice.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Branice, Urząd Gminy Branice, 48 – 140 Branice, ul. Słowackiego 3.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Branice.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://bip.branice.pl/7/urzad-gminy-branice.html.

 

 

Załączniki

TIFRysunek planu Etap I.tif (1,45MB)
PDFTekst planu _projekt_.pdf (94,78KB)
PDFUzasadnienie do uchwały.pdf (82,86KB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko.pdf (1,10MB)
PNG2022 02 23 Załącznik nr 1 - ETAP I.png (525,35KB)
PDFZałącznik graficzny.pdf (421,37KB)