Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-02-15 - 2022/BZP 00056911/01 - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej wraz z budową infrastruktury obsługującej, tj. Kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w m. Branice, ulice Ogrodowa, Słoneczna i Szkolna

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00056911 z dnia 2022-02-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej wraz z budową infrastruktury obsługującej, tj. Kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w m. Branice, ulice Ogrodowa, Słoneczna i Szkolna

PDF2022_BZP 00056911_01.pdf (118,30KB)
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000056911%2F01

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00056907 z dnia 2022-02-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej, Słonecznej i Szkolnej w Branicach

PDF2022_BZP 00056907_01.pdf (36,88KB)
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000056907%2F01

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00058122 z dnia 2022-02-15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej wraz z budową infrastruktury obsługującej, tj. kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w m. Branice, ulice Ogrodowa, Słoneczna i Szkolna

PDF2022_BZP 00058122_01.pdf (37,32KB)
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000058122%2F01

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 2022-03-02
PDF2022-03-02-Informacja z otwarcia.pdf (516,89KB)

 

Informacja o wyborze oferty z dnia 2022-03-14
PDF2022-03-14-Informacja o wyborze oferty.pdf (132,96KB)

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00101005 z dnia 2022-03-28
Ogłoszenie o wyniku postępowania

PDF2022_BZP_00101005_01.pdf (58,00KB)

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00281247/01 z dnia 28.07.2022r.
Ogłoszenie o zmianie umowy

PDF2022_BZP 00281247_01.pdf (48,47KB)

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00405174/01 z dnia 03.11.2022r.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy

PDF2022_BZP 00405174_01.pdf (51,59KB)


 

Załączniki

PDFSWZ Przebudowa dróg Ogrodowa, Słoneczna, Szkolna_ 11.02.2022r-sig.pdf (469,36KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Opis potrzeb i wymagań _11.02.2022r-sig.pdf (318,45KB)
ZIPZałącznik nr 1a - Dokumentacja projektowa.zip (25,56MB)
ZIPZałącznik nr 1a - Dokumentacja projektowa-1.zip (29,74MB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy_11.02.2022r..pdf (431,39KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx (33,83KB)
PDFZałącznik nr 3.1 do SWZ - Przedmiar robót.pdf (626,28KB)
DOCXZałącznik nr 3.2 do SWZ - Wykaz wykonanych robót.docx (1,31MB)
DOCXZałącznik nr 3.3 do SWZ - Wykaz osób skierowanych przez wykonawce do realizacji zamówienia.docx (1,75MB)
DOCXZałącznik nr 3.4 do SWZ - Wykaz potencjału technicznego.docx (1,31MB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia.docx (1,31MB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - Klauzula RODO.docx (1,23MB)
DOCXZałącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.docx (1,79MB)
 

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY OBSŁUGUJĄCEJ, TJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. BRANICE, ULICE OGRODOWA, SŁONECZNA I SZKOLNA,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRANICE

1.3.) Oddział zamawiającego: Branice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Branice

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-140

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@branice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://branice.pl/22/strona-glowna-gminy-branice.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: PREDA Jacek Walski

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7560010003

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Korczaka 4/8

1.11.4.) Miejscowość: Ozimek

1.11.5.) Kod pocztowy: 46-040

1.11.6.) Województwo: opolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: preda@preda.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/preda

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY OBSŁUGUJĄCEJ, TJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. BRANICE, ULICE OGRODOWA, SŁONECZNA I SZKOLNA,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5417958-8dd5-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00056911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012338/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej w m. Branice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/preda

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/preda

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w Rozdziale I podrozdziale 3 SWZ.
Regulamin jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm.) „RODO” administrator informuje o zasadach oraz przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Branice – Baca Sebastian, w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych.
Z Administratorem Danych Osobowych – można się skontaktować poprzez adres e-mail: ug@branice.pl, telefonicznie pod nr +48 77 486 82 28
lub pisemnie na adres siedziby administratora – ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice.
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na
adres siedziby Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice albo e-mail: anna.kawulok@branice.pl,
tel: +48 77 4868 192
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych do ustawy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
Ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
-Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
-podmioty świadczące na rzecz Urzędu Gminy Branice usługi pocztowe;
-każdy zainteresowany odbiorca – informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 57 z późn. zm.)
Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawiania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa) jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pani / Pana dane osobowe są pozyskiwane w oparciu o przepisy prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w innych celach, udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BG.271.01.2022.BS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa z rozbudową drogi gminnej wraz z budową infrastruktury obsługującej, tj. kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w m. Branice, ul Ogrodowa, Słoneczna i Szkolna na działkach zlokalizowanych w Branicach nr 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4
W zakres prac wchodzą:
• frezowanie nawierzchni
• położenie nawierzchni asfaltowej
• przebudowa chodników
• oświetlenie ulic
• oznakowanie pionowe i poziome
• budowa kanalizacji deszczowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum jedno zadanie w zakresie robót drogowych* o wartości co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto na drodze o parametrach co najmniej klasy D**

* – zamawiający poprzez roboty drogowe będzie rozumiał budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację, remont lub odnowę dróg o parametrach co najmniej klasy D**.
Zamawiający z pojęcia roboty drogowe wyłącza remonty cząstkowe dróg i zadania, w których robotami podstawowymi była budowa kanalizacji sanitarnej.
** – w przypadku zadań zrealizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na drogach o równoważnych parametrach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) wpisując w tytule: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ BRANICE, ULICE OGRODOWA, SŁONECZNA I SZKOLNA.
1. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 01.04.2022r.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie oddział w Branicach, numer rachunku 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Branice.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy opis zastosowanych zmian znajduje się w par. 19 Załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/preda

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-02 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-01