Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-01-07 - 2022/BZP 00007633/01 - Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ulicy ogrodowej, słonecznej i szkolnej w Branicach

Branice, dnia 07.01.2022r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY OGRODOWEJ, SŁONECZNEJ I SZKOLNEJ W BRANICACH

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRANICE
1.3.) Oddział zamawiającego: Branice
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412852
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 3
1.5.2.) Miejscowość: Branice
1.5.3.) Kod pocztowy: 48-140
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@branice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://branice.pl/22/strona-glowna-gminybranice.html
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/preda
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY OGRODOWEJ, SŁONECZNEJ I SZKOLNEJ W BRANICACH
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cdefda6-6340-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00007633/01
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00007633/01 z dnia 2022-01-07
2022-01-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-07 09:02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006692/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.4 Przebudowa z rozbudową drogi gminnej wraz z budową infrastruktury obsługującej tj. kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w m. Branice, ulice: Ogrodowa, Słoneczna oraz Szkolna
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

 

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BG.271.07.2021.BS
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Branice: Ogrodowa, Słoneczna, Szkolna na działkach zlokalizowanych w Branicach nr 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4
W zakres prac wchodzą:
• frezowanie nawierzchni
• położenie nawierzchni asfaltowej
• przebudowa chodników
• oświetlenie ulic
• oznakowanie pionowe i poziome
• budowa kanalizacji deszczowej
4.5.3.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

 

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 257 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiającemu nie przyznano środków na realizację zadania.