Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-12-22 - 2021/BZP 00327186/01 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrychowice

Branice, dnia 22.12.2021r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9c53b-52e2-4a52-254b-230001e54fab

 

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRYCHOWICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRANICE

1.2.) Oddział zamawiającego: Branice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412852

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Słowackiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Branice

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-140

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 77 486 82 28

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@branice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://branice.pl/22/strona-glowna-gminy-branice.html

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9dbb2414-beb4-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00327186

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-12-22

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00067087/02

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRYCHOWICE

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 575-183-93-78, REGON 240865033

4.3.3.) Ulica: Klonowa 11

4.3.4.) Miejscowość: Lubliniec

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-700

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 250064,55 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00106465/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-11-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Termin wydłużenia realizacji zadania spowodowany jest robotami dodatkowymi ujawnionymi podczas jego realizacji.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Przesunięcie końcowego terminu realizacji zadania z "do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy " na "30.11.2021".

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność wykonania robót dodatkowych ujawnionych na etapie realizacji, nie przewidzianych na etapie projektowania.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Koszt wykonania robót dodatkowych ustalono na podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę i wynosi on 27 611,66 PLN brutto. Tym samym całkowity koszt realizacji inwestycji ulegnie zmianie z kwoty 250 064,55 PLN brutto na kwotę 277 676,21 PLN brutto.

5.4.6.) Wartość zmiany: 27611,66

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 277676,21 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy