Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-11-26 - Protokół z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Branice, 18 listopada 2021r.

 

Protokół z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 51G/21 Wójta Gminy Branice z dnia 15 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 w terminie od dnia 22 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. Programu.

Dnia 16 października 2021 r. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy umieszczono ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu. Opinie i uwagi można było zgłaszać pisemnie na „Formularzu zgłoszenia uwag” do sekretariatu Urzędu Gminy Branice lub przekazać drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice w terminie określonym do dnia 12 listopada 2021 r. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/15/11  Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy.Sporządziła: Beata Nowak

Wójt Gminy Branice
/-/Sebastian Baca