Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-11-22 - BZP nr 560437189-N-2021 - Ogłoszenie o zmianie umowy na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrychowice

Branice, dnia 22.11.2021r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

Ogłoszenie nr 560437189-N-2021 z dnia 22.11.2021 r.
Branice: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRYCHOWICE
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00067087/01
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00068659
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00106465/01
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
PREDA Jacek Walski
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48-140  Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://branice.pl/22/strona-glowna-gminy-branice.html
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRYCHOWICE
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BG.271.02.2021.BS.Jędrychowice
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI JĘDRYCHOWICE - Lokalizacja: Jędrychowice, dz. nr 229, 228, 15, 18, 41/1, 10/1 W zakres prac wchodzą roboty mające na celu poprawienia bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu.

II.4) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
45111291-4
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji zadania do dnia 30.11.2021r - zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 03.09.2021, do umowy nr BG.271.02.2021.BS.Jędrychowice z dnia 05.07.2021r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  NAZWA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI JĘDRYCHOWICE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/07/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o.,  ,  Ul.Klonowa 11,  42-700,  Lubliniec,  kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 203304.51 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/11/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Roboty dodatkowe
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wykonania robót dodatkowych ujawnionych na etapie realizacji, nie przewidzianych na etapie projektowania.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Koszt wykonania robót dodatkowych ustalono na podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę i wynosi on 27 611,66 PLN brutto. Tym samym całkowity koszt realizacji inwestycji ulegnie zmianie z kwoty 250 064,55 PLN brutto na kwotę 277 676,21 PLN brutto.