Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-11-16 - BZP nr 560436946-N-2021 - Ogłoszenie o zmianie umowy na zadanie: Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej

Branice, dnia 16.11.2021r.

 

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

Ogłoszenie nr 560436946-N-2021 z dnia 16.11.2021 r.
Branice: Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130119/01
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130486/01
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00178378/01
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: PREDA Jacek Walski 1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7560010003 Adres podmiotu prowadzącego postępowanie: 1.11.3.) Ulica: Korczaka 4/8 1.11.4.) Miejscowość: Ozimek 1.11.5.) Kod pocztowy: 46-040 1.11.6.) Województwo: opolskie 1.11.7.) Kraj: Polska 1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski 1.11.9.) Numer telefonu: +48535150531 1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: preda@preda.pl 1.11.12.) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48-140  Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://branice.pl/22/strona-glowna-gminy-branice.html
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BG.271.03.2021.BS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 Świetlica wiejska w Wiechowicach ul. Jana Pawła II 42, Wiechowice, działka nr 283 wymiana źródła ciepła wraz z wymianą stolarki okiennej 2 Świetlica wiejska w Gródczanach Gródczany 5, działka nr 120 oraz 121/1; wymiana źródła ciepła, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie zaworów termostatycznych grzejnikowych 3 Świetlica wiejska w Bliszczycach Bliszczyce 112, działka nr 420/4; wymiana źródła ciepła, częściowa wymiana stolarki okiennej, izolacja rurociągów ciepłowniczych ogrzewania 4 Świetlica wiejska we Włodzieninie Włodzienin 63B, działka nr 124/4; wymiana źródła ciepła oraz wymiana opraw oświetleniowych 5 Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie Włodzienin 50, działka nr 400/6; wymiana źródła ciepła, wymiana wsadu kominowego oraz ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji 6 Wiejski Dom Kultury w Branicach ul. Plac Wolności 1, Branice, działka nr 437; ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji 7 Urząd Gminy Branice Urząd Gminy Branice wymiana źródła ciepła oraz wymiana opraw oświetleniowych

II.4) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:
45321000-3,
45331100-7,
45421100-5
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
09.09.2021-31.12.2021
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  NAZWA: Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/09/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
EMBUD Michał Żychoń,  ,  ul. Stelmacha 9,  48-100,  Głubczyce,  kraj/woj. opolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 433134.31 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
 
  NAZWA: Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/09/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
EMBUD Michał Żychoń,  ,  ul. Stelmacha 9,  48-100,  Głubczyce,  kraj/woj.
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 433134.31 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
 
 
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/10/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji - wydlużenie do końca I kwartału 2022r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Długie terminy realizacji zamówień na stolarkę budowlaną oraz kotłów CO, spowodowane stanem pandemicznym COVID, a także z uwagi na trwający aktualnie sezon grzewczy i konieczność stosowania przerw w dostawie ogrzewania na czas prowadzenia prac wymiany źródeł ciepła w poszczególnych obiektach, a w szczególności uczęszczanej przez dzieci Szkole Podstawowej we Włodzieninie, co z kolei wymusza czasowe przerywanie części robót przez Zamawiającego, co wydłuża termin realizacji zadania, z przeniesieniem w czasie zakresu prac dotyczących placówki oświaty na okres ferii zimowych w 2022r. z terminem końcowym dla całości przedmiotu zamówienia na 30.03.2022r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE: