Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-11-09 - BG.271.06.2021.BS - Informacja o wyborze oferty na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Branice

Branice, dnia 09.11.2021.r.
 

Zamawiający:
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

 

Informacja o wyborze oferty
 

Dotyczy: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY BRANICE
nr sprawy

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę ENERGA Obrót SA Al.. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
 

Ranking złożonych ofert:

Lp.

WYKONAWCA

NIP

Cena
jednostkowa
netto [zł/MWh]

Cena oferty brutto

Ocena
punktowa

1

ENTRADE sp. z o.o., Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce

1182126841

588,00 zł

370 510,79 zł

89,08

2

ENERGA Obrót SA Al.. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

9570968370

523,80 zł

330 057,06 zł

100,00

 

 

Informacja o ofertach odrzuconych:
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

………………………………………………………………………………………………………………………...
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu