Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-10-29 - BG.6220.4.13.2021.AW - Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3 obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice"

Branice,  dnia  25.10.2021r.

 

BG.6220.4.13.2021.AW

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY BRANICE

o  zawieszeniu  postępowania

 

Na podstawie art. 69 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamiam o zawieszeniu postępowania postanowieniem nr BG.6220.4.12.2021.AW z dnia 25.10.2021r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3 obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice",   do czasu przedłożenia przez  inwestora: VOTUM GREEN PROJECT S.A. ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Patryka Rakowskiego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś, jeśli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Informuję strony postepowania, że z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją, można zapoznać się w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3, biuro nr 4, od poniedziałku do piątku, w godz. pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.) do  terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach: www.bip.branice.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w rejonie planowanej inwestycji.

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

Otrzymują:

/za zwrotnym potwierdzeniem /

 1. VOTUM GREEN PROJECT S.A. ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław na ręce pełnomocnika Pana Patryka Rakowskiego
 2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA poprzez obwieszczenie
  1. umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl,
  3. umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bliszczyce
 3.  a/a.

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach, ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Gliwicach, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice