Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-10-29 - BG.6220.4.11.2021.AW - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu ooś dla inwestycji polegającej na „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3 obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice"

Branice, dnia 25.10.2021r.

 

BG.6220.4.11.2021.AW

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko oraz sporządzenia raportu ooś

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r.  poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 63 ust. 1 i 4, art. 64, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247), zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Branice

 

zawiadamia strony postępowania

 

o wydaniu w dniu 25.10.2021r. postanowienia  nr BG.6220.4.10.2021.AW o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3 obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice" na wniosek z dnia 31.08.2021r. (data wpływu do tut. urzędu 01.09.2021r.) VOTUM GREEN PROJECT S.A. ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Patryka Rakowskiego.

Informuję strony postepowania, że z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją, można zapoznać się w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3, biuro nr 4, od poniedziałku do piątku, w godz. pracy Urzędu.

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy ooś, na postanowienie służy stronom zażalenie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Branice w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. „ (…) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do udziału w każdym stadium postępowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom  do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach (bip.branice.pl), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w rejonie planowanej inwestycji w miejscowości Bliszczyce.

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

Otrzymują:

/za zwrotnym potwierdzeniem /

 1. VOTUM GREEN PROJECT S.A. ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław na ręce pełnomocnika Pana Patryka Rakowskiego
 2.  Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA poprzez obwieszczenie
  1. umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl,
  3. umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bliszczyce
 3.  a/a.

 

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach, ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Gliwicach, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice