Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-10-29 - 2021/BZP 00251768/01 - Przetarg na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Branice

Branice, dnia 29.10.2021r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

Platforma zakupowa, na której prowadzone jest postępowanie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/526306

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY BRANICE

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRANICE

1.3.) Oddział zamawiającego: Branice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Branice

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-140

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@branice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://branice.pl/22/strona-glowna-gminy-branice.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: PREDA Jacek Walski

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7560010003

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Korczaka 4/8

1.11.4.) Miejscowość: Ozimek

1.11.5.) Kod pocztowy: 46-040

1.11.6.) Województwo: opolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: preda@preda.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/preda

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY BRANICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32e1310b-38a9-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00251768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006692/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Branice i jej Jednostek Organizacyjnych w 2022r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/preda

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/preda

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a
także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę, tj.:
Rekomendowane przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
b) Google Chrome 31
c) Mozilla Firefox 26
d) Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
c) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
d) włączona obsługa JavaScript
e) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
f) zainstalowany Acrobat Reader
g) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub
nowszy
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
a) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
b) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
c) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
d) Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Rekomendowane formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif,
application/xcompressed,
application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex,
application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf,
application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel,
application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml,
application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp,
video/xmsvideo,
audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad,
application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg,
application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest:
Wójt Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 48-140 Branice
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
tel: 77 4868250 w. 10, e-mail: iod@branice.pl
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu wszczynania i prowadzenia postępowań przewidzianych obowiązującymi przepisami,
wydawania i wykonywania decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń,
b) zawierania i wykonywania umów.
4. Przetwarzane dane mogą obejmować imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej.
5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
- wykonanie obowiązków prawnych administratora (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),
- żywotne interesy stron w zakresie prawa do udzielanych świadczeń (art. 6 ust. 1 lit d) RODO),
- wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) RODO),
- wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit d) RODO).
6. Dane będą pozyskiwane od stron postępowań administracyjnych oraz umów i podmiotów
zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie Gminy.
7. Dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a także
firmom współpracującym – operatorom systemów informatycznych, bankom, kancelariom prawnym.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną dopóki
istnieje podstawa prawna przetwarzania danych, a dane z umów cywilnoprawnych do upływu okresu
przedawnienia oraz przez okres wymagany przepisami ustaw podatkowych, a w zakresie ubezpieczeń
społecznych do upływu okresu przedawnienia należności składkowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych
oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z
prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
11. Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.
12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganych prawem informacji, a także
w zakresie dotyczących ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i podatku dochodowego. Odmowa
podania danych może uniemożliwić załatwienie sprawy. W zakresie zawieranych umów podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BG.271.06.2021.BS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup energii elektrycznej.
Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 79
Całkowita moc umowna [kW] 1206,3
Grupa taryfowa wg OSD Wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ
Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 512,293

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt / Cena oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp) jeżeli wykonawca prowadzący
działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub
handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
O realizację zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które posiadają aktualnie obowiązującą
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, ze zm.) i ważną w okresie
wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię koncesji lub
równoważnego dokumentu obowiązującego na terenie Unii Europejskiej potwierdzonego za
zgodność z oryginałem.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,
zostaną spełnione, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał aktualną koncesję
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093) i będzie odpowiedzialny za realizację
świadczenia objętego koncesją.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II SWZ.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnej na dzień złożenia Koncesji do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzone nie wcześniej
niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt c. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w
imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 13.10.2021 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy
Pzp.
4. Wadium z podaniem tytułu „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY BRANICE”, wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy: 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
• nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub
poręczeniu musi być Gmina Branice.
• określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
• kwotę gwarancji/poręczenia,
• termin ważności gwarancji/poręczenia,
• zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunki, zostaną spełnione, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał
aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093) i będzie
odpowiedzialny za realizację świadczenia objętego koncesją.
4. Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podwykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian w umowie i sposób ich wprowadzania opisano w Załączniku nr 2 do SWZ par. 11.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-08 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/preda

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-08 15:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-05

 

 

Załączniki