Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-10-20 - BG.6220.3.9.2021.AW - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka”

Branice, dnia 15.10.2021r.

 

BG.6220.3.9.2021.AW

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735)  mając na uwadze art. 3 pkt 11, 38, 85 ust.3, 74 ust. 3, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Branice

 

podaje do publicznej wiadomości informacje

 oraz zawiadamiam strony postępowania o:

 

o wydanej w dniu 15.10.2021r. nr BG.6220.3.9.2021.AW, na wniosek Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Mirosława Bartocha decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka”

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach można się zapoznać w siedzibie w siedzibie Urzędu  Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 w godzinach urzędowania – biuro nr 4.

Sposób obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia:

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach pod adresem http://bip.branice.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy w Branicach i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wysoka.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021r., poz. 735) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia:

od dnia 20.10.2021r. do 03.11.2021r.

Zgodnie z art. 129 § 2 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

Załączniki

PDFDecyzja_BG_6220_3_8_2021_AW_2021_10_15.pdf (149,97KB)