Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-10-06 - BG.6220.3.7.2021.AW - Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka”.

Branice, dnia 01.10.2021r.

 

BG.6220.3.7.2021.AW

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka”.

 

Na podstawie art. 36  Kodeksu postępowaniu administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze. zm. dalej jako kpa.) zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka”, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 kpa. Powyższe wynika ze skomplikowanego charakteru sprawy (zawiadomienie stron postępowania zgodnie z art. 10 kpa).

Planowany termin rozpatrzenia sprawy przewiduje się do 02.11.2021r.

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 ustawy Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1;

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie tj. Wójta Gminy Branice

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

Otrzymują :

 1. Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
      na ręce pełnomocnika: Pana Mirosława Bartocha
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, poprzez obwieszczenie:
  • na tablicy ogłoszeń w/m
  • na stronie  internetowej bip Urzędu Gminy w Branicach
  • w rejonie planowanej inwestycji
 3. a/a