Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-09-17 - BG.6220.4.5.2021.AW - Obwieszczenie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3, obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice”

Branice, dnia 16.09.2021r

 

BG.6220.4.5.2021.AW

 

Obwieszczenie Nr BG.6220.4.5.2021.AW

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Głubczycach

ul. Grunwaldzka 1b

48-100 Głubczyce            

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U z 2021r. poz. 247) przesyłam w załączeniu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną.

Proszę o zaopiniowanie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia  polegającego  na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3, obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice”

 Powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt  54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu  na środowisko jest fakultatywne.

W przypadku opinii sugerującej potrzebę wykonania raportu – proszę o ustalenie jego zakresu.

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

Załączniki: 

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  2. Karta Informacyjna o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko + CD
  3. Wypis ze Studium

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bliszczyce

 

Otrzymują:

  1. VOTUM GREEN PROJECT S.A. ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Patryka Rakowskiego
  2. a/a.