Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-09-17 - BG.6220.4.3.2021.AW - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3, obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice”

                                                                                                        Branice, dnia 16.09.2021r.

 

BG.6220.4.3.2021.AW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735) mając na uwadze art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 10 września 2021 roku na wniosek VOTUM GREEN PROJECT S.A. ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Patryka Rakowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. nazwą  „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3, obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice”

W oparciu o  § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

„zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

 1. 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,
 2. 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;”

oraz art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy wniosek o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia skierowany zostanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni  w Gliwicach.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych
od organu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, biuro nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – zwane dalej RODO, informuję:

 1. Administratorem danych osobowych stron przedmiotowego postępowania jest  Wójt Gminy Branice mający siedzibę w  Branicach 48-140,  ul. Słowackiego 3.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Urzędu Gminy w Branicach,  48-140 Branice ul. Słowackiego 3, tel. 77 4868250 wew. 10, adres email: ,
 3. Dane osobowe stron przedmiotowego postępowania będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu;
 4. Podstawą  prawną przetwarzania danych osobowych stron przedmiotowego postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c) i lit e) RODO
 5. Podanie przez strony przedmiotowego postępowania danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
 6. Stronom przedmiotowego postępowania przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Branicach;
 7. Odbiorcami danych osobowych stron przedmiotowego postępowania będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe;
 8. Dane osobowe udostępnione przez strony przedmiotowego postępowania nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 10. Dane osobowe stron przedmiotowego postępowania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie  wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m.in. zgodnie z instrukcją kancelaryjną i realizacją obowiązku archiwizacyjnego);
 11. Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

 1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
 2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl,
 3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bliszczyce

 

 

Otrzymują:

 1. VOTUM GREEN PROJECT S.A. ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Patryka Rakowskiego
 2. a/a.