Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-09-17 - BZP nr 560435624-N-2021 - Ogłoszenie o zmianie umowy zamówienia na zadanie: Budowa budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe w miejscowości Branice

Branice, dnia 17.09.2021r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

 

Ogłoszenie nr 560435624-N-2021 z dnia 17.09.2021 r.
Branice: BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA SZATNIE SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI BRANICE
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00057751/01
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00069843
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00106340/01
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: PREDA Jacek Walski 1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7560010003 Adres podmiotu prowadzącego postępowanie: 1.11.3.) Ulica: Korczaka 4/8 1.11.4.) Miejscowość: Ozimek 1.11.5.) Kod pocztowy: 46-040 1.11.6.) Województwo: opolskie 1.11.7.) Kraj: Polska 1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski 1.11.9.) Numer telefonu: +48535150531 1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: preda@preda.pl 1.11.12.) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48-140  Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://branice.pl/22/strona-glowna-gminy-branice.html
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA SZATNIE SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI BRANICE
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BG.271.01.2021.BS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe, na działkach o numerach ewidencyjnych 150, 152/6, 152/10, 1214, 152/8, 152/11, położonych w miejscowości Branice, w gminie Branice, powiecie głubczyckim.Ponadto planuje się wykonanie utwardzenia terenu i miejsc postojowych, częściowe wyrównanie istniejącej skarpy, demontaż istniejących zadaszonych miejsc siedzących dla zawodników rezerwowych, montaż nowych 2 wiat boiskowych dla zawodników rezerwowych, kosza na śmieci, ławek, wykonanie murka z gabionu oraz ogrodzenia panelowego i dwóch furtek wejściowych.Projektowany budynek ma służyć celowi publicznemu sportu i rekreacji. Zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie z istniejącym boiskiem, które nie jest przeznaczone do użytku dla dzieci i młodzieży. Boisko służy dla rozgrywek osób dorosłych.

II.4) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
45000000-7,
45112700-2,
45232410-9,
45233200-1,
45233253-7,
45261000-4,
45262310-7,
45262311-4,
45310000-3,
45316000-5,
45330000-9,
45332200-5,
45332300-6,
45421100-5,
45443000-4
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
05.07.2021-05.07.2022
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  NAZWA: BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA SZATNIE SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI BRANICE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/07/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
FIRMA INŻYNIERSKA ALOG mgr inż. GERARD GOLA,  ,  Ulica: KOSMONAUTÓW 2 ,  47-220,  KĘDZIERZYN-KOŹLE,  kraj/woj. opolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2184817.30 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/08/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
roboty zamienne zwiększające wartość wynagrodzenia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wykonania robót zamiennych, wynikających ze zmiany przez Zamawiającego wymagań dotyczących wiat boiskowych dla zawodników.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość umowy po zmianie: 2.200.647,70 PLN netto.