Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-09-15 - BG.6840.12.1.2021.MM - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki nr 426/2 w miejscowości Lewice

Branice, dnia 15.09.2021 r.      

 

BG.6840.12.1.2021.MM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz. 1990 z późn zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie
(nr działki )
i KW

Pow.
i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza
do przetargu

Wadium
/zł/ i termin wpłaty

Uwagi

Działka nr 426/2

KW nr OP1G/00033167/5

 

0,2300 ha  

Lewice

 

(S) w części obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem, a w części obszary rolne

19.10.2021r.

godz. 11:00

15 000,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

 1 500,00 zł

wpłata do 15.10.2021 r.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Opis: Działka zlokalizowana jest pośrodku wsi w pobliżu zabudowań mieszkalnych oraz gruntów ornych. Według wypisu z rejestru gruntów stanowi teren Bp, Lzr- RIIIa oraz RIIIa. Kształt działki korzystny regularny czworokąt, niweleta pozioma. Dojazd do działki drogą gruntową. Uzbrojenie techniczne – brak. Działka obecnie jest nieużytkowana, porośnięta drzewami i krzewami dziko rosnącymi.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (parter – pokój nr 3).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.