Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-09-13 - 2021/BZP 00178378/01 - Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu na zadanie: Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej

Branice, dnia 13.09.2021r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 13.09.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRANICE

1.3.) Oddział zamawiającego: Branice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Branice

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-140

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@branice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://branice.pl/22/strona-glowna-gminy-branice.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/preda

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-557d816b-efa6-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00178378

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006692/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130119/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BG.271.03.2021.BS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 426829,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Świetlica wiejska w Wiechowicach ul. Jana Pawła II 42, Wiechowice, działka nr 283 wymiana źródła ciepła wraz z wymianą stolarki okiennej
2 Świetlica wiejska w Gródczanach Gródczany 5, działka nr 120 oraz 121/1; wymiana źródła ciepła, wymiana opraw oświetleniowych,
wykonanie zaworów termostatycznych grzejnikowych
3 Świetlica wiejska w Bliszczycach Bliszczyce 112, działka nr 420/4; wymiana źródła ciepła, częściowa wymiana stolarki okiennej,
izolacja rurociągów ciepłowniczych ogrzewania
4 Świetlica wiejska we Włodzieninie Włodzienin 63B, działka nr 124/4; wymiana źródła ciepła oraz wymiana opraw oświetleniowych
5 Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie Włodzienin 50, działka nr 400/6; wymiana źródła ciepła, wymiana wsadu kominowego oraz
ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji
6 Wiejski Dom Kultury w Branicach ul. Plac Wolności 1, Branice, działka nr 437; ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji
7 Urząd Gminy Branice Urząd Gminy Branice wymiana źródła ciepła oraz wymiana opraw oświetleniowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 532755,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 532755,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 532755,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji EMBUD Michał Żychoń

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7481023537

7.3.3) Ulica: Stelmacha 9

7.3.4) Miejscowość: Głubczyce

7.3.5) Kod pocztowy: 48-100

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 532755,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy