Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-09-06 - Informacja o wyborze oferty na zadanie: "Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej"

Branice, dnia 06.09.2021 r.
 

Do wiadomości Wykonawców.
 

Zamawiający:
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 

Dotyczy: Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji EMBUD Michał Żychoń, Ul. Stelmacha 9 , 48-100 Głubczyce

Ranking złożonych nieodrzuconych ofert:

Numer
oferty
Wykonawca* Kryterium 1
Cena/koszt
Wartość z
oferty
Kryterium
1 Cena
oferty -
waga 60%
przyznana
punktacja
Kryterium 2
Termin
wykonania.
Wartość z
oferty.
[ilość dni]
Kryterium 2
Za
zadeklarowanie
najniższej ilości
dni na
wykonanie
zadania w
badanej ofercie
przyznana
punktacja
Kryterium 3
Czas reakcji.
Wartość z
oferty.
[ilość
godzin]
Kryterium 3
Za
zadeklarowanie
ilość godzin na
wykonanie
zadania w
badanej ofercie
- przyznana
punktacja.
Łączna
punktacja
1 Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji
EMBUD Michał Żychoń, Ul. Stelmacha 9,
48-100 Głubczyce
532 755,20 zł 60,00 90 30,00 24 10,00 100,00

 

Informacja o ofertach odrzuconych:
Zamawiający informuje że nie odrzucił żadnej oferty
Uzasadnienie prawne: nie dotyczy
Uzasadnienie faktyczne: nie dotyczy

 

………………………………………………………………………………………………………………………...
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu