Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-09-02 - BG.6220.2.42.2020.AW - Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Branice o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji gospodarki obiegu zamkniętego - Biogazowni rolniczej biometanowej w miejscowości Branice”

Branice,  dnia  02.09.2021r.

 

BG.6220.2.42.2020.AW

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Wójt Gminy Branice zawiadamia Strony postępowania:

że w dniu 20.08.2021r. i 27.08.2021r., wpłynęło do tut. organu odwołanie od decyzji Wójta Gminy Branice o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BG.6220.2.39.2020.AW z dnia 04.08.2021r.   (wydanej na wniosek: BZK ENERGY Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Marka Pituła) dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji  gospodarki obiegu zamkniętego - Biogazowni rolniczej biometanowej w miejscowości Branice” 

Ww. odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, wraz z pismem tut. organu znak BG.6220.2.41.2020.AW z dnia 27.08.2021r. (na podstawie  art. 133 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego) gdzie też strony postępowania mogą zapoznać się z treścią złożonego pisma („odwołania”).

 

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data podania do publicznej wiadomości: 02.09.2021r.

 

Z-ca Wójta Gminy Branice

Katarzyna Herbut

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice