Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organów Gminy

 

ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA I SKARBNIKA GMINY.

 

§ 19
Do zakresu zadań Wójta należy:
1/ reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
2/ podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczania innych osób do podejmowania tych czynności,
3/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
4/ zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
5/ okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
6/ koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
7/ rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
8/ udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
9/ czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
10/ wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,
11/ podejmowanie czynności należących do kompetencji zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
12/ realizowanie zadań i obowiązków należących do Szefa Obrony Cywilnej,
13/ upoważnianie Sekretarza i innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
14/ wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, regulamin oraz uchwały Rady i Zarządu
§ 20
Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1/ opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz projektu jego zmian,
2/ opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów oraz dla poszczególnych samodzielnych stanowisk pracy,
3/ nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
4/ prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu,
5/ przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej Komisji i Zarządu oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
6/ przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy gminy,
7/ przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
8/ podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji i Zarządu,
9/ protokółowanie sesji, posiedzeń Zarządu,
10/ prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, jej komisji i Zarządu,
11/ koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
12/ wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników i Kierowników referatów,
13/ zapewnianie prawidłowej obsługi interesantów przez Urząd,
14/ wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
§ 21
Sekretarz Gminy podejmuje czynności kierownika Urzędu i przejmuje obowiązki Wójta w razie nieobecności Wójta.
§ 22
Pod nieobecność Wójta czynności zwoływania i prowadzenia posiedzeń Zarządu przejmuje Zastępca Wójta.
§ 23
Do zadań Skarbnika Gminy należy:
1/ wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2/ kierowanie pracą Referatu Finansowego,
3/ przekazywanie kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego,
4/ opracowywanie projektu budżetu gminy,
5/ dokonywanie analiz budżetu oraz bieżące informowanie Zarządu o jego realizacji,
6/ kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
7/ współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,
8/ czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
9/ wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 roku w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych, budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych /Dz.U. Nr 40, poz. 174 z późn. zm./ oraz przestrzeganie zasad wynikających z prowadzenia rachunkowości /Dz.U. Nr 121, poz. 591 z 19 listopada 1994 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości,
10/ wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Branice
Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-11