Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-08-17 - BG.6220.3.4.2021.AW - Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka”

  Branice,  dnia  16.08.2021r.

 

BG.6220.3.4.2021.AW

 

Obwieszczenie
Nr
BG.6220.3.4.2021.AW

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

 

                                                                                                                            

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU
UL. FIRMOWA 1
45-594 OPOLE

 

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U z 2021r. poz. 247) przesyłam w załączeniu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną.

Proszę o zaopiniowanie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia  polegającego  na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka”.

Powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt  81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu  na środowisko jest fakultatywne.

W przypadku opinii sugerującej potrzebę wykonania raportu – proszę o ustalenie jego zakresu.

 

Inwestor: Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

Załączniki: 

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  2. Karta Informacyjna o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko + CD
  3. Wypis ze Studium

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wysoka

 

Otrzymują:

  1. Pan Mirosław Bartocha
  2. a/a