Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-08-12 - Zapytanie cenowe na zadanie: Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w roku 2021

 

Branice, dnia 12.08.2021r.

 

ZAPYTANIE CENOWE

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 zł

 

Wójt Gminy Branice mając na uwadze wartość zamówienia art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm./ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w roku 2021.

Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice NIP 7481518612

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem lub zebraniem wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych, transport i unieszkodliwienie z nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice, opisanych w załączniku Nr 1.
  1. a) szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych oraz elewacji do demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na ok.: 403,18 m2
  2. b) szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, wcześniej zdemontowanych do transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na ok.: 11 829,60 m2

UWAGA!

Podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających deklaracje oraz firmę wykonującą inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów zawierających azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w załączniku Nr 1.

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.

 

 1. Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania bądź nie spełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania dotacji, wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić gminie wykaz kosztów robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną. Wynagrodzenie wykonawcy ustalone będzie tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach.  Podana cena ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.

 

 1.  Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie trwania umowy.

 

 1. Warunkiem wejścia w życie warunków umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego środków pochodzących z konkursu WFOŚiGW przedsięwzięć w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku.

 

 1. Wykonawca po podpisaniu umowy przez Gminę z WFOŚiGW w Opolu otrzyma od Zamawiającego ostateczny wykaz nieruchomości, na których będzie dokonany demontaż pokryć dachowych lub zbieranie zdemontowanych już wyrobów zawierających azbest, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu i/lub odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace oraz sporządzenia dla Zamawiającego szczegółowego harmonogramu prac. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 15-11-2021r.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089) do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:
 • organowi nadzoru budowlanego;
 • okręgowemu inspektorowi pracy;
 • państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Wykonawca jest zobligowany przesłać Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac oraz kopię dokonanych w/w zgłoszeń wraz z potwierdzeniem ich złożenia, niezwłocznie po ich złożeniu we właściwych organach.

 1.  Po dokonanym demontażu lub zebraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów wraz z unieszkodliwianiem, Wykonawca potwierdza ten fakt poprzez przekazanie Zamawiającemu:
 • protokołu odbioru spisanego przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela Gminy i Wykonawcę, potwierdzającego prawidłowe wykonanie prac oraz zawierającego adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych (składowanych) wyrobów zawierających azbest; (wzór stanowi załącznik nr 5)
 • oświadczenia wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. Nr 71, poz. 649, zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1089) wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy; (wzór stanowi załącznik nr 6)
 • kartą(-ami) przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów azbestowych, (nie ma potrzeby przedkładania pośrednich kart przekazania odpadu np. od wykonawcy do firmy transportowej).
  Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone:
  • dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest);
  • poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;
  • dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest;
  • wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.

 

 1.  Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie – nie później niż w ciągu 5 dni od podpisania przez Gminę umowy dotacji z WFOŚiGW w Opolu, zakończenie robót do 10-11-2021r., przekazanie kompletnej dokumentacji po zakończeniu zadania – do 15-11-2021r.

 

 1. Kryterium oceny ofert – cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

 

 1.  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami. Wykonawca musi posiadać opłacona polisę ubezpieczeniową, której kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy złożyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

 

 1. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, oraz środków własnych Gminy Branice i właścicieli nieruchomości.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie do dnia 20-08-2021r. do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  pok. nr 20 – sekretariat z dopiskiem „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w roku 2021.

 

 1. Termin otwarcia ofert: 24-08-2021r. r. – godz. 09.00 w pok. nr 4 Urzędu Gminy w Branicach,

 

 1.  Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Zadanie powinno być zrealizowane:

 1. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089);
 2. przez wykonawcę posiadającego wymagane prawem uprawnienia do gospodarowania odpadami niebezpiecznymi wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

Zamawiający wymaga na etapie postepowania złożenia oświadczenia o posiadanych uprawnieniach, jednakże przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu kopię posiadanych zezwoleń.

 1.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Adriana Wiewiórka

Beata Sakwerda, biuro nr 24, tel. 77 4868250 w. 24

 

 1.  Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1.  Informacja z otwarcia ofert zostanie podana tylko na stronie internetowej Gminy Branice

 

UWAGA!  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny

 

 

Wykonawca do oferty załącza następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2
 2. Wypełniony formularz – załącznik nr 1
 3. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia, potencjale technicznych i kadrowym oraz posiadaniu odpowiednich uprawnień – załącznik nr 4

 

Załączniki