Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej

  

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BRANICACH
 
 
I. Przepisy ogólne
 
§ 1
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Branicach zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
1.      Ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 roku o bibliotekach/Dz. U. Nr.12, poz. 63, zmiany: z 1984 roku Nr.26, poz. 129, z 1989 roku Nr.29, poz. 155, Nr.35, poz. 192, z 1990 roku Nr34, poz. 198/
2.      Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym/Dz. U.Nr.16, poz. 95, Nr.34, poz. 199 i Nr.43, poz. 235/
3.      Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych/Dz. U. Nr.32, poz. 191 i Nr.43, poz.253/
4.      Ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw/Dz. U. Nr.34, poz. 198 i Nr.43, poz. 253/
5.      Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/Dz. U. Nr.114, poz. 495/
6.      Niniejszego statutu.
 
§ 2
 
Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 
§ 3
 
Siedzibą biblioteki jest pomieszczenie przy ulicy Słowackiego 3, a terenem jej działania gmina Branice.
 
§ 4
 
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy.
 
§ 5
 
Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
 
§ 6
 
Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.
 
I.       Cele i zadania biblioteki
 
§ 7
 
Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
 
§ 8
 
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1.      Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2.      Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3.      Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym, organizowanie ich obsługi.
4.      Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
5.      Popularyzacja książki i czytelnictwa.
6.      Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
7.      Udzielanie bibliotekom zakładowym i szpitalnym pomocy fachowej.
8.      Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
 
§ 9
 
Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
 
 
III. Organy biblioteki, organizacja, pracownicy
 
§ 10
 
Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Kierownika powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.
 
§ 11
 
W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
Pracowników zatrudnia i zwalnia kierownik.
 
§ 12
 
Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określane w rozporządzeniach ministra Kultury i Sztuki w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
 
§ 13
 
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych/ wykaz wg załącznika nr.1
 
§ 14
 
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym.
 
§ 15
 
Przy bibliotece, jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki.
 
 
IV. Gospodarka finansowa biblioteki
 
§ 16
 
Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł.
 
§ 17
 
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obwiązujących zakłady budżetowe.
 
§ 18
 
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.
 
§ 19
 
Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.
 
§ 20
 
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Branice
Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Krompiec
Data udostępnienia w BIP: 2003-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-11