Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-07-30 - 2021/BZP 00130486/01 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu na zadanie: Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej

Branice, dnia 30.07.2021r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000130486%2F01

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRANICE

1.2.) Oddział zamawiającego: Branice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412852

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Słowackiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Branice

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-140

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@branice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://branice.pl/22/strona-glowna-gminy-branice.html

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130486

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00130119/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.14. Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.15. Nazwa projektu lub programu

Przed zmianą:

Po zmianie:
5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.15. RODO (obowiązek informacyjny)

Przed zmianą:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR BG.271.03.2021.BS
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm.) „RODO” administrator informuje o zasadach oraz przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
I. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Branice – Baca Sebastian, w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych.
I. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH Z Administratorem Danych Osobowych – można się skontaktować poprzez adres e-mail: ug@branice.pl
telefonicznie pod nr +48 77 486 82 28
lub pisemnie na adres siedziby administratora – ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice.
II. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na
adres siedziby Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice albo e-mail: jolanta.misiurka@branice.pl, tel:
+48 77 4868 192
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
III. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych do ustawy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
Ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
-Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych.
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
-podmioty świadczące na rzecz Urzędu Gminy Lubomino usługi pocztowe;
-każdy zainteresowany odbiorca – informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 57 z późn. zm.)
VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawiania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa) jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Po zmianie:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR BG.271.03.2021.BS
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm.) „RODO” administrator informuje o zasadach oraz przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
I. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Branice – Baca Sebastian, w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych.
I. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH Z Administratorem Danych Osobowych – można się skontaktować poprzez adres e-mail: ug@branice.pl
telefonicznie pod nr +48 77 486 82 28
lub pisemnie na adres siedziby administratora – ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice.
II. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na
adres siedziby Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice albo e-mail: jolanta.misiurka@branice.pl, tel:
+48 77 4868 192
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
III. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych do ustawy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
Ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
-Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych.
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
-podmioty świadczące na rzecz Urzędu Gminy Branice usługi pocztowe;
-każdy zainteresowany odbiorca – informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 57 z późn. zm.)
VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawiania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa) jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.