Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-07-07 - BG.6220.2.38.2020.AW - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji gospodarki obiegu zamkniętego - Biogazowni rolniczej biometanowej w miejscowości Branice”

Branice,  dnia  07.07.2021r.

 

BG.6220.2.38.2020.AW

 

 

ZAWIADOMIENIE

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji

 

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze. zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji  gospodarki obiegu zamkniętego - Biogazowni rolniczej biometanowej w miejscowości Branice” 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy (min. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzupełnieniem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawiadomieniem Wójta Gminy Branice o wszczęciu postępowania, stanowisku organów w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach, postanowieniem Wójta Gminy Branice o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, stanowiskiem  organów po zapoznaniu się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach oraz  z pozostałą dokumentacją sprawy), a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z uprawnień można skorzystać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu  Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 w godzinach urzędowania – biuro nr 4.

Strony postępowania mogą w przedmiotowej sprawie składać uwagi i wnioski
w  formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:

 1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
 2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
 3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice

 

Otrzymują:

 1. BZK ENERGY Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa -  Pełnomocnik Pan Marek Pituła
  ul. Grzybowska 87 Concept Tower 00-844 Warszawa
 2. Strony postępowania poprzez ogłoszenie:
  • na tablicy ogłoszeń Urzędzie Gminy
  • na stronie  internetowej bip Urzędu Gminy
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice
 3. a/a