Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-07-07 - 2021/BZP 00106340/01 - Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu na zadanie: Budowa budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe w miejscowości Branice

Branice, dnia 07.07.2021r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d94115-9a1e-7099-0866-310001af048b

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA SZATNIE SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI BRANICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRANICE

1.3.) Oddział zamawiającego: Branice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Branice

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-140

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 486 82 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@branice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://branice.pl/22/strona-glowna-gminy-branice.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/preda

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA SZATNIE SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI BRANICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b0777e4-b7e0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00106340

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006692/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe w miejscowości Branice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00057751/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BG.271.01.2021.BS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2238355,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe, na działkach o numerach ewidencyjnych 150, 152/6, 152/10, 1214, 152/8, 152/11, położonych w miejscowości Branice, w gminie Branice, powiecie głubczyckim.
Ponadto planuje się wykonanie utwardzenia terenu i miejsc postojowych, częściowe wyrównanie istniejącej skarpy, demontaż istniejących zadaszonych miejsc siedzących dla zawodników rezerwowych, montaż nowych 2 wiat boiskowych dla zawodników rezerwowych, kosza na śmieci, ławek, wykonanie murka z gabionu oraz ogrodzenia panelowego i dwóch furtek wejściowych.
Projektowany budynek ma służyć celowi publicznemu sportu i rekreacji. Zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie z istniejącym boiskiem, które nie jest przeznaczone do użytku dla dzieci i młodzieży. Boisko służy dla rozgrywek osób dorosłych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2687325,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2756964,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2687325,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA INŻYNIERSKA ALOG mgr inż. GERARD GOLA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7491006813

7.3.3) Ulica: KOSMONAUTÓW 2

7.3.4) Miejscowość: KĘDZIERZYN-KOŹLE

7.3.5) Kod pocztowy: 47-220

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Serwis Ogrodniczy Krzysztof Płuska 46-024 Jełowa, ul. Laskowa 1a - wykonanie systemu nawadniania na stadionie w Branicach

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2687325,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne