Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-06-29 - Informacja o wyborze oferty w przetargu na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowowści Bliszczyce i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrychowice

Branice, dnia 28.06.2021r.
 

Zamawiający:
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BLISZCZYCE I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
JĘDRYCHOWICE.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
W części 1 i w części 2, jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11
 

Ranking złożonych nieodrzuconych ofert:

Część 1 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BLISZCZYCE

Numer
oferty

Wykonawca*

Kryterium
1
Cena/koszt
Wartość z
oferty

Kryterium
1 Cena
oferty -
waga 60%
przyznana
punktacja

Kryterium 2
Doświadczenie
wykonawcy.
Wartość z
oferty.

Kryterium 2
Za
zadeklarowanie
doświadczenia
2-5 robót
drogowych
10 pkt
6-8 robót
drogowych
15 pkt
9-12 robót
drogowych
20 pkt
13 i więcej
30 pkt -
przyznana
punktacja.

Kryterium 2
Doświadczenie
osób
wyznaczonych
do realizacji
zamówienia.
Wartość z
oferty.
[ilość lat]

Kryterium 2
Za skierowanie
do pracy
kierownika
budowy, którego
staż pracy
wynosi 4-5 lat
3 pkt
którego staż
pracy wynosi 6-
10 lat
7 pkt
którego staż
pracy wynosi
powyżej 10 lat
10 pkt
- przyznana
punktacja.

Kryterium 2
Doświadczenie
- waga 40 % -
przyznana
punktacja.

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
47-400 Racibórz ul. Kacpra Adamczyka 12

234 740,88

50,44

13

30

12,6

10

40

90,44

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix”
Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

197 330,28

60

13

30

19

10

40

100,00

 

 

Część 2 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI JĘDRYCHOWICE

Numer
oferty

Wykonawca*

Kryterium
1
Cena/koszt
Wartość z
oferty

Kryterium
1 Cena
oferty -
waga 60%
przyznana
punktacja

Kryterium 2
Doświadczenie
wykonawcy.
Wartość z
oferty.

Kryterium 2 Za
zadeklarowanie
doświadczenia
2-5 robót
drogowych
10 pkt
6-8 robót
drogowych
15 pkt
9-12 robót
drogowych
20 pkt
13 i więcej
30 pkt -
przyznana
punktacja.

Kryterium 2
Doświadczenie
osób
wyznaczonych
do realizacji
zamówienia.
Wartość z
oferty.
[ilość lat]

Kryterium 2 Za
skierowanie do
pracy
kierownika
budowy, którego
staż pracy
wynosi 4-5 lat
3 pkt
którego staż
pracy wynosi 6-
10 lat
7 pkt
którego staż
pracy wynosi
powyżej 10 lat
10 pkt -
przyznana
punktacja.

Kryterium 2
Doświadczenie
- waga 40 % -
przyznana
punktacja.

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
47-400 Racibórz ul. Kacpra Adamczyka 12

273 029,58

54,95

13

30

12,6

10

40

94,95

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix”
Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

250 064,55

60

13

30

19

10

40

100,00

 

Informacja o ofertach odrzuconych:
Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę w Części 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI
BLISZCZYCE i w Części 2 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI JĘDRYCHOWICE: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce
Uzasadnienie prawne
: art. 226, ust. 1, p. 5.
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie dostarczył wraz z ofertą wymaganych dokumentów.