Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-06-28 - BG.6840.4.6.2021.MM - III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki nr 328/101 w miejscowości Turków

Branice, dnia 28.06.2021r.

 

BG.6840.4.6.2021.MM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz. 1990 z późn zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie

(nr działki ) i KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena

wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

Uwagi

Działka nr 328/101

OP1G/00028529/3

0,1180 ha Turków

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

30.07.2021r.

godz. 10:00

14 000,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

1 500,00 zł

wpłata do 27.07.2021 r.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Opis: Działka zlokalizowana jest wewnątrz wsi w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Kształt działki korzystny regularny wielokąt, niweleta pozioma. Działka porośnięta jest dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia elektryczna.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (parter – pokój nr 3).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu