Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Wójta Gminy Branice nr 24AG/06 z dn. 27 lipca 2006r. dotyczące usług komumalnych

Zarządzenie Nr 24AG/06
Wójta Gminy Branice
z dnia 27 lipca 2006 roku
 
 
 
w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
 
 
Na podstawie art. 7 ust 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 236 poz. 2008r. z późniejszymi zmianami) oraz § Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz. U. z 2006r. Nr 5 poz. 33 )
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
1. Przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
   1) W zakresie wyposażenia technicznego:
a)      posiadać zaplecze techniczno-biurowe, zapewniające możliwość przechowywania
i obsługi technicznej pojazdów,
b)      posiadać specjalistyczne środki transportu, w tym śmieciarki przystosowane do bezpylnego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01,
c)      posiadać środki techniczne, w tym odpowiednie kontenery, pojemniki, worki umożliwiające zorganizowanie i prowadzenie odbioru odpadów zbieranych selektywnie według zasad określonych w §6 Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Branice
d)      posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów, w tym zbieranych selektywnie- szczelne, uniemożliwiające rozsypywanie lub rozwiewanie odpadów podczas jazdy,
e)      posiadać środki transportu w ilości gwarantującej ciągłość świadczenia usług
z częstotliwością określoną w harmonogramie wywozu,
f)        posiadać aktualne badania techniczne środków transportowych, udokumentowane wpisami do dowodów rejestracyjnych,
g)      środki transportu oraz kontenery, pojemniki i worki musza być oznakowane
w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,
h)      zapewnić usługobiorcom możliwość zakupu, dzierżawy pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych stałych, których rodzaj i wielkość została określona
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice.
  
   2) W zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:
      a)   posiadać zawartą (ważną) umowę z jednostką władająca lub posiadająca uprawnienia
           do władania składowiskiem odpadów komunalnych na składowanie tam zmieszanych
            odpadów komunalnych nie podlegających segregacji,
b)      miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych do których te odpady
      mają być przekazywane winne wynikać z wojewódzkiego planu gospodarki
      odpadami,
c)      zebrane selektywnie odpady przekazywać podmiotom prowadzącym działalność
      w zakresie odzysku, spełniającym warunki, o których mowa w art. 26 ust. 1 oraz art. 9
      ust. 2 i 3 oraz 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628
      z późniejszymi zmianami).
 
   3) W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi
 usługami:
a)      w celu zapewnienia właściwego standardu usług - pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych należy myć, odkażać i dezynfekować na bieżąco,
b)      miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, by były zachowane wymogi ochrony środowiska i nie było uciążliwości
w stosunku do osób trzecich, ze względu na hałas, przykre zapachy czy tez warunki sanitarne i higieniczne,
c)      przedsiębiorca zobowiązany jest uprzątać odpady komunalne rozsypane podczas
prac załadunkowych.
 
2. Powyższe wymagania powinny być uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami:
 1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe.
 2) umową kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, fakturą lub innym dokumentem
     potwierdzającym posiadanie środków transportu, wraz z opisem technicznym.
 3) umową potwierdzająca prawo do składowania na składowisku odpadów komunalnych-
     zmieszanych odpadów komunalnych.
 
 
§ 2.
 
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
   1) w zakresie wyposażenia technicznego:
a)       posiadać zaplecze techniczno-biurowe, zapewniające możliwość przechowywania
i obsługi technicznej pojazdów,
b)      posiadać pojazdy asenizacyjne do opróżnienia zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, oznakowane wzorem identyfikatora firmowego,
c)      posiadać środki transportu w ilości gwarantującej ciągłość świadczenia usług
z częstotliwością określoną w harmonogramie wywozu,
d)      posiadać aktualne badania techniczne środków transportowych, udokumentowane wpisami do dowodów rejestracyjnych,
e)      posiadać zawartą (ważną) umowę na odbiór nieczystości ciekłych z jednostką posiadającą punkt zlewny ścieków, lub jest jednostką wykonującą obowiązki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków.
 
  2) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi
 usługami:
a)      pojazdy asenizacyjne, służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy myć, odkażać i dezynfekować na bieżąco,
b)      miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, by były zachowane wymogi ochrony środowiska i nie było uciążliwości
w stosunku do osób trzecich, ze względu na hałas, przykre zapachy czy tez warunki sanitarne i higieniczne,
 
   2. Powyższe wymagania powinny być uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami:
     1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-
         biurowe,
     2) umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający
         posiadanie środków transportu, wraz z ich opisem technicznym.
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Branice.
 
 
 
Wójt Gminy Branice

Józef Małekinformację wytworzył(a): Janusz Kaczmarek
za treść odpowiada: Maria Krompiec
data wytworzenia: 11.10.2006