Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2012 roku

Uchwały Rady Gminy Branice uchwalone w 2012 roku

 

Posiedzenie z dnia 17-12-2012r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXVI / 224 / 12  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Gminy Branice pn.: „Edukacja naszą szansą na lepszą przyszłość”. PDFU_2012-12-17_XXVI-224-12.pdf (24,88KB)
XXVI / 223 / 12  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów PDFU_2012-12-17_XXVI-223-12.pdf (95,81KB)
XXVI / 222 / 12  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice. PDFU_2012-12-17_XXVI-222-12.pdf (43,40KB)
XXVI / 221 / 12  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU_2012-12-17_XXVI-221-12.pdf (93,10KB)
XXVI / 220 / 12  w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU_2012-12-17_XXVI-220-12.pdf (94,04KB)
XXVI / 219 / 12  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  PDFU_2012-12-17_XXVI-219-12..pdf (90,05KB)
XXVI / 218 / 12  w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice PDFU_2012-12-17_XXVI-218-12..pdf (241,41KB)
XXVI / 217 / 12  w sprawie zwolnienia  Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Branice nadwyżki środków obrotowych  PDFU_2012-12-17_XXVI-217-12.pdf (16,36KB)
XXVI / 216 / 12  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2012-12-17_XXVI-216-12.pdf (23,94KB)
XXVI / 215 / 12  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

PDFU_2012-12-17_XXVI-215-12.pdf (31,40KB)
PDFU_XXVI-215-12-załącznik-1.pdf (48,58KB)
PDFU_XXVI-215-12-załącznik-2.pdf (72,12KB)
PDFU_XXVI-215-12-załącznik-3.pdf (26,17KB)
PDFU_XXVI-215-12-załącznik-4.pdf (42,89KB)
PDFU_XXVI-215-12-załącznik-5.pdf (19,24KB)
PDFU_XXVI-215-12-załącznik-6.pdf (18,82KB)
PDFU_XXVI-215-12-załącznik-7.pdf (29,29KB)
PDFU_XXVI-215-12-załącznik-8.pdf (34,47KB)

XXVI / 214 / 12  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2013-2016 PDFU_2012-12-17_XXVI-214-12.pdf (17,55KB)
PDFU_XXVI-214-12_załącznik-1.pdf (298,83KB)
PDFU_XXVI-214-12_załącznik-2.pdf (75,54KB)
XXVI / 213 / 12  w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  PDFU_2012-12-17_XXVI-213-12.pdf (38,41KB)
XXVI / 212 / 12  w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Nysa PDFU_2012-12-17_XXVI-212-12.pdf (17,61KB)
XXVI / 211 / 12  w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Nysa PDFU_2012-12-17_XXVI-211-12.pdf (23,49KB)
XXVI / 210 / 12  zmieniająca uchwalę Rady Gminy Branice nr XIV/123/11 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2012-2015

PDFU_2012-12-17_XXVI-210-12.pdf (23,45KB)
PDFU_XXVI-210-12_załącznik-1.pdf (169,33KB)
PDFU_XXVI-210-12_załącznik-2.pdf (214,51KB)

 

Posiedzenie z dnia 19-11-2012r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXV / 209 / 12  w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie PDFU_2012-11-19_XXV-209-12.pdf (33,96KB)
XXV / 208 / 12  zmieniająca uchwałę Nr XXIV/198/12 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU_2012-11-19_XXV-208-12.pdf (25,48KB)
XXV / 207 / 12  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/191/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2012-11-19_XXV-207-12.pdf (23,51KB)
XXV / 206 / 12  w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji  podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym PDFU_2012-11-19_XXV-206-12.pdf (26,49KB)
PDFU_XXV-206-12_załącznik-1.pdf (104,13KB)
PDFU_XXV-206-12_załącznik-2.pdf (83,51KB)
PDFU_XXV-206-12_załącznik-3.pdf (74,10KB)
PDFU_XXV-206-12_załącznik-4.pdf (72,83KB)
PDFU_XXV-206-12_załącznik-5.pdf (48,57KB)
PDFU_XXV-206-12_załącznik-6.pdf (38,94KB)
XXV / 205 / 12  w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych bonifikat PDFU_2012-11-19_XXV-205-12.pdf (28,11KB)
XXV / 204 / 12  w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych PDFU_2012-11-19_XXV-204-12.pdf (15,24KB)
XXV / 203 / 12  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
PDFU_2012-11-19_XXV-203-12.pdf (37,88KB)
XXV / 202 / 12  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją konstrukcji budowlanych zawierających azbest. PDFU_2012-11-19_XXV-202-12.pdf (27,15KB)
XXV / 201 / 12  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Branice Nr XXIII/189/12 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany działek. PDFU_2012-11-19_XXV-201-12.pdf (30,55KB)
XXV / 200 / 12  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2012-11-19_XXV-200-12.pdf (42,06KB)

 

Posiedzenie z dnia 15-10-2012r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXIV / 199 / 12  zmieniająca uchwałę Nr XXII/183/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice” i określenia zasad jego przyznawania  PDFU_2012-10-15_XXIV-199-12.pdf (24,20KB)
XXIV / 198 / 12  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU_2012-10-15_XXIV-198-12.pdf (28,40KB)
XXIV / 197 / 12  zmieniająca uchwałę Nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2012-10-15_XXIV-197-12.pdf (27,51KB)

 

Posiedzenie z dnia 17-09-2012r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXIII / 196 / 12  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości PDFU_2012-09-17_XXIII-196-12.pdf (23,46KB)
XXIII / 195 / 12  zmieniająca uchwałę Nr XXI/174/12 Rady Gminy Branice z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych PDFU_2012-09-17_XXIII-195-12.pdf (25,29KB)
XXIII / 194 / 12  w sprawie załatwienia skargi z dnia 30 lipca 2012 na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej PDFU_2012-09-17_XXIII-194-12.pdf (29,72KB)
XXIII / 193 / 12  zmieniająca uchwałę Nr XX/170/12 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2012 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez Gminę Branice oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat PDFU_2012-09-17_XXIII-193-12.pdf (25,95KB)
XXIII / 192 / 12  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2012-09-17_XXIII-192-12.pdf (22,82KB)
XXIII / 191 / 12  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2012-09-17_XXIII-191-12.pdf (23,27KB)
XXIII / 190 / 12  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2012-09-17_XXIII-190-12.pdf (23,22KB)
XXIII / 189 / 12  w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany działek PDFU_2012-09-17_XXIII-189-12.pdf (24,46KB)
XXIII / 188 / 12  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2012-09-17_XXIII-188-12.pdf (24,71KB)
XXIII / 187 / 12  w sprawie wyrażenia zgody dot. zniesienia współwłasności PDFU_2012-09-17_XXIII-187-12.pdf (29,40KB)
XXIII / 186 / 12  w sprawie podziału Gminy Branice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych PDFU_2012-09-17_XXIII-186-12.pdf (29,66KB)
XXIII / 185 / 12  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2012-09-17_XXIII-185-12.pdf (39,60KB)

 

Posiedzenie z dnia 13-08-2012r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXII / 184 / 12  w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Branice PDFU_2012-08-13_XXII-184-12.pdf (30,63KB)
XXII / 183 / 12  w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice” i określenia zasad jego przyznawania  PDFU_2012-08-13_XXII-183-12.pdf (37,11KB)
XXII / 182 / 12  w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Głubczycach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej PDFU_2012-08-13_XXII-182-12.pdf (24,89KB)
XXII / 181 / 12  w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Branice  PDFU_2012-08-13_XXII-181-12.pdf (55,38KB)
XXII / 180 / 12  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2012-08-13_XXII-180-12.pdf (43,75KB)
XXII / 179 / 12  w sprawie podziału Gminy Branice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu PDFU_2012-08-13_XXII-179-12.pdf (29,45KB)

 

Posiedzenie z dnia 25-06-2012r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXI / 178 / 12  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2012-06-25_XXI-178-12.pdf (25,56KB)
XXI / 177 / 12  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest
Gmina Branice
PDFU_2012-06-25_XXI-177-12.pdf (60,79KB)
XXI / 176 / 12  w sprawie wyrażenia zgody dot. nabycia nieruchomości PDFU_2012-06-25_XXI-176-12.pdf (23,75KB)
XXI / 175 / 12  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Branice
PDFU_2012-06-25_XXI-175-12.pdf (67,33KB)
XXI / 174 / 12  w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych PDFU_2012-06-25_XXI-174-12.pdf (67,74KB)
XXI / 173 / 12  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2012-06-25_XXI-173-12.pdf (48,83KB)
XXI / 172 / 12  w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 PDFU_2012-06-25_XXI-172-12.pdf (24,23KB)
XXI / 171 / 12  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud?etu Gminy Branice za rok 2011 PDFU_2012-06-25_XXI-171-12.pdf (21,01KB)

 

Posiedzenie z dnia 21-05-2012r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XX / 170 / 12  w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez Gminę Branice oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat PDFU_2012-05-21_XX-170-12.pdf (62,84KB)
XX / 169 / 12  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych PDFU_2012-05-21_XX-169-12.pdf (57,03KB)
XX / 168 / 12  w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami PDFU_2012-05-21_XX-168-12.pdf (23,27KB)
XX / 167 / 12  w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Branice PDFU_2012-05-21_XX-167-12.pdf (77,71KB)
XX / 166 / 12  w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2012-05-21_XX-166-12.pdf (25,65KB)
XX / 165 / 12  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2012-05-21_XX-165-12.pdf (23,28KB)
XX / 164 / 12  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2012-05-21_XX-164-12.pdf (23,23KB)
XX / 163 / 12  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości  PDFU_2012-05-21_XX-163-12.pdf (24,07KB)
XX / 162 / 12  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości. PDFU_2012-05-21_XX-162-12.pdf (24,29KB)
XX / 161 / 12  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin PDFU_2012-05-21_XX-161-12.pdf (62,90KB)
XX / 160 / 12  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2012-05-21_XX-160-12.pdf (25,92KB)
XX / 159 / 12  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2012-05-21_XX-159-12.pdf (24,35KB)
XX / 158 / 12  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2012-05-21_XX-158-12.pdf (25,91KB)
XX / 157 / 12  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2012-05-21_XX-157-12.pdf (52,31KB)
XX / 156 / 12  zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XIV/123/11 z dnia 19 grudnia  2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2012-2015 PDFU_2012-05-21_XX-156-12.pdf (21,70KB)
PDFU_XX-156-12_załącznik-1.pdf (149,66KB)
PDFU_XX-156-12_załącznik-2.pdf (143,92KB)

 

Posiedzenie z dnia 16-04-2012r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XIX / 155 / 12  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków PDFU_2012-04-16_XIX-155-12.pdf (15,30KB)
XIX / 154 / 12  w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji
w spółkach prawa handlowego
PDFU_2012-04-16_XIX-154-12..pdf (63,32KB)

 

Posiedzenie z dnia 19-03-2012r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XVIII / 153 / 12  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni.” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFU_2012-03-19_XVIII-153-12.pdf (25,98KB)
XVIII / 152 / 12  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości. PDFU_2012-03-19_XVIII-152-12.pdf (23,90KB)
PDFU_XVIII-152-12_załącznik-1.pdf (77,20KB)
XVIII / 151 / 12  w sprawie zamiaru przystąpienia do związku międzygminnego PDFU_2012-03-19_XVIII-151-12.pdf (23,28KB)
XVIII / 150 / 12  w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny  PDFU_2012-03-19_XVIII-150-12.pdf (22,74KB)
XVIII / 149 / 12  w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie PDFU_2012-03-19_XVIII-149-12.pdf (65,50KB)
XVIII / 148 / 12  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PDFU_2012-03-19_XVIII-148-12.pdf (51,76KB)
XVIII / 147 / 12  w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Branice środków stanowiących fundusz sołecki PDFU_2012-03-19_XVIII-147-12.pdf (24,10KB)

 

Posiedzenie z dnia 20-02-2012r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XVII / 146 / 12  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości. PDFU_2012-02-20_XVII-146-12.pdf (24,21KB)
XVII / 145 / 12  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PDFU_2012-02-20_XVII-145-12.pdf (28,63KB)
XVII / 144 / 12  zmieniająca uchwałę Rady Gminy Branice nr XV/123/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata
2012-2015
PDFU_2012-02-20_XVII-144-12.pdf (23,77KB)
PDFU_XVII-144-12_załącznik-1.pdf (239,90KB)
PDFU_XVII-144-12_załącznik-2.pdf (70,75KB)
XVII / 143 / 12  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. PDFU_2012-02-20_XVII-143-12.pdf (37,65KB)
XVII / 142 / 12  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2012 rok PDFU_2012-02-20_XVII-142-12.pdf (75,54KB)
XVII / 141 / 12  w sprawie przekazania prowadzenia  Szkoły Podstawowej w Uciechowicach z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach PDFU_2012-02-20_XVII-141-12.pdf (14,71KB)

 

Posiedzenie z dnia 30-01-2012r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XVI / 140 / 12  w sprawie przystąpienia do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PDFU_2012-01-30_XVI-140-12.pdf (25,60KB)
XVI / 139 / 12  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów  świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Branice, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania PDFU_2012-01-30_XVI-139-12.pdf (24,53KB)
XVI / 138 / 12  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości. PDFU_2012-01-30_XVI-138-12.pdf (25,12KB)
XVI / 137 / 12  w sprawie stanowiska Rady Gminy Branice w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości   PDFU_2012-01-30_XVI-137-12.pdf (29,43KB)
XVI / 136 / 12  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Branice dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy  oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze PDFU_2012-01-30_XVI-136-12.pdf (27,50KB)
XVI / 135 / 12  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania PDFU_2012-01-30_XVI-135-12.pdf (35,63KB)
XVI / 134 / 12  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach PDFU_2012-01-30_XVI-134-12.pdf (23,61KB)
XVI / 133 / 12  w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie   PDFU_2012-01-30_XVI-133-12.pdf (63,79KB)
XVI / 132 / 12  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. PDFU_2012-01-30_XVI-132-12.pdf (124,17KB)
PDFU_XVI-132-12_załącznik-1.pdf (1,55MB)
XVI / 131 / 12  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

PDFU_2012-01-30_XVI-131-12.pdf (27,83KB)

XVI / 130 / 12  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2012 rok PDFU_2012-01-30_XVI-130-12.pdf (37,94KB) 
XVI / 129 / 12  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2012-01-30_XVI-129-12.pdf (25,97KB) 
XVI / 128 / 12  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2012-01-30_XVI-128-12.pdf (25,25KB)
XVI / 127 / 12  w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2012-01-30_XVI-127-12.pdf (26,71KB)
XVI / 126 / 12  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2012-01-30_XVI-126-12.pdf (25,89KB)
XVI / 125 / 12  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2012-01-30_XVI-125-12.pdf (25,96KB)
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Herbut
Data wytworzenia: 2012-03-09