Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2011 roku

Uchwały Rady Gminy Branice uchwalone w 2011 roku

 

Posiedzenie z dnia 19-12-2011r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XV / 124 / 11  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok. PDFU_2011-12-19_XV-124-11.pdf
PDFU_XV-124-11_załącznik-1.pdf
PDFU_XV-124-11_załącznik-2.pdf
PDFU_XV-124-11_załącznik-3.pdf
PDFU_XV-124-11_załącznik-4.pdf
PDFU_XV-124-11_załącznik-5.pdf
PDFU_XV-124-11_załącznik-6.pdf
PDFU_XV-124-11_załącznik-7.pdf
PDFU_XV-124-11_załącznik-8.pdf
XV / 123 / 11  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2012-2015

PDFU_2011-12-19_XV-123-11.pdf
PDFU_XV-123-11_załącznik-1.pdf
PDFU_XV-123-11_załącznik-2.pdf
PDFU_XV-123-11_załącznik-objaśnienia.pdf

XV / 122 / 11  w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011 PDFU_2011-12-19_XV-122-11.pdf 
XV / 121 / 11  w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych PDFU_2011-12-19_XV-121-11.pdf 
XV / 120 / 11  w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Branice, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania PDFU_2011-12-19_XV-120-11.pdf
XV / 119 / 11  w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli PDFU_2011-12-19_XV-119-11.pdf
XV / 118 / 11  w sprawie wysokości opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności a także poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFU_2011-12-19_XV-118-11.pdf
XV / 117 / 11  w sprawie przekazania nieruchomości. PDFU_2011-12-19_XV-117-11.pdf

 

Posiedzenie z dnia 21-11-2011r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XIV / 116 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2011-11-21_XIV-116-11.pdf 
XIV / 115 / 11  w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego PDFU_2011-11-21_XIV-115-11.pdf 
XIV / 114 / 11  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2011-11-21_XIV-114-11.pdf 
XIV / 113 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2011-11-21_XIV-113-11.pdf 
XIV / 112 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2011-11-21_XIV-112-11.pdf 
XIV / 111 / 11  w sprawie przekazania nieruchomości PDFU_2011-11-21_XIV-111-11.pdf 
XIV / 110 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2011-11-21_XIV-110-11.pdf 
XIV / 109 / 11  w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Branice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Branice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. PDFU_2011-11-21_XIV-109-11.pdf
PDFU_XIV-109-11_załącznik-1.pdf
PDFU_XIV-109-11_załącznik-2.pdf
PDFU_XIV-109-11_załącznik-3.pdf
PDFU_XIV-109-11_załącznik-4.pdf
XIV / 108 / 11  zmieniająca uchwałę Nr XI/99/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Uciechowicach wraz z oddziałem
przedszkolnym 
PDFU_2011-11-21_XIV-108-11.pdf
XIV / 107 / 11  zmieniająca uchwałę Nr XXVI/134/08 Rady Gminy Branice z dnia 14 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice  PDFU_2011-11-21_XIV-107-11.pdf
XIV / 106 / 11  zmieniająca uchwałę Nr V/33/11 Rady Gminy Branice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2011-11-21_XIV-106-11.pdf

 

Posiedzenie z dnia 17-10-2011r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XIII / 105 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2011-10-17_XIII-105-11.pdf 
XIII / 104 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości. PDFU_2011-10-17_XIII-104-11.pdf
XIII / 103 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2011-10-17_XIII-103-11.pdf
XIII / 102 / 11  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2011-10-17_XIII-102-11.pdf

 

Posiedzenie z dnia 19-09-2011r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XI / 101 / 11  w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach,  przedszkolach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Branice dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
PDFU_2011-09-19_XI-101-11.pdf
XI / 100 / 11  w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Branice PDFU_2011-09-19_XI-100-11.pdf 
XI / 99 / 11  w sprawie zamiaru likwidacji  Szkoły Podstawowej  w Uciechowicach wraz z oddziałem przedszkolnym   PDFU_2011-09-19_XI-99-11.pdf
XI / 98 / 11  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości  PDFU_2011-09-19_XI-98-11.pdf
XI / 97 / 11  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2011-09-19_XI-97-11.pdf

 

Posiedzenie z dnia 29-08-2011r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
X / 96 / 11  w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych PDFU_2011-08-29_X-96-11.pdf
X / 95 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany działek PDFU_2011-08-29_X-95-11.pdf 
X / 94 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2011-08-29_X-94-11.pdf
X / 93 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2011-08-29_X-93-11.pdf
X / 92 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2011-08-29_X-92-11.pdf
X / 91 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2011-08-29_X-91-11.pdf
X / 90 / 11  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych PDFU_2011-08-29_X-90-11.pdf
X / 89 / 11  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej PDFU_2011-08-29_X-89-11.pdf
X / 88 / 11  w sprawie ustalenia na terenie gminy Branice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
PDFU_2011-08-29_X-88-11.pdf
X / 87 / 11  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych PDFU_2011-08-29_X-87-11.pdf
X / 86 / 11  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków PDFU_2011-08-29_X-86-11.pdf
X / 85 / 11  w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu z obszaru Gminy Branice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko PDFU_2011-08-29_X-85-11.pdf
PDFU_X-85-11_załącznik-1.pdf
X / 84 / 11  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
PDFU_2011-08-29_X-84-11.pdf
X / 83 / 11  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dzierżkowice PDFU_2011-08-29_X-83-11.pdf
X / 82 / 11  zmieniająca uchwałę Nr XXVI/134/08 Rady Gminy Branice z dnia 14 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice  PDFU_2011-08-29_X-82-11.pdf
X / 81 / 11  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2011-08-29_X-81-11.pdf

 

Posiedzenie z dnia 27-06-2011r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
IX / 80 / 11  w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Uciechowice PDFU_2011-06-27_IX-80-11.pdf
PDFU_IX-80-11_załącznik-1.pdf
IX / 79 / 11  w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wysoka PDFU_2011-06-27_IX-79-11.pdf
PDFU_IX-79-11_załącznik-1.pdf
IX / 78 / 11  w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wiechowice PDFU_2011-06-27_IX-78-11.pdf
PDFU_IX-78-11_załącznik-1.pdf
IX / 77 / 11  w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Posucice PDFU_2011-06-27_IX-77-11.pdf
PDFU_IX-77-11_załącznik-1.pdf
IX / 76 / 11  w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Lewice PDFU_2011-06-27_IX-76-11.pdf
PDFU_IX-76-11_załącznik-1.pdf
IX / 75 / 11  w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Dzierżkowice PDFU_2011-06-27_IX-75-11.pdf
PDFU_IX-75-11_załącznik-1.pdf
IX / 74 / 11  w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Dzbańce-Osiedle  PDFU_2011-06-27_IX-74-11.pdf
PDFU_IX-74-11_załącznik-1.pdf
IX / 73 / 11  w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jakubowice PDFU_2011-06-27_IX-73-11.pdf
PDFU_IX-73-11_załącznik-1.pdf
IX / 72 / 11  w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Michałkowice PDFU_2011-06-27_IX-72-11.pdf
PDFU_IX-72-11_załącznik-1.pdf
IX / 71 / 11  w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wódka 

PDFU_2011-06-27_IX-71-11.pdf
PDFU_IX-71-11_załącznik-1.pdf

IX / 70 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2011-06-27_IX-70-11.pdf
IX / 69 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2011-06-27_IX-69-11.pdf
IX / 68 / 11  w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespołu Obsługi Oświaty Kultury i Sportu w Branicach PDFU_2011-06-27_IX-68-11.pdf
IX / 67 / 11  w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze PDFU_2011-06-27_IX-67-11.pdf
IX / 66 / 11  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Branice lub jej jednostkom podległym oraz
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 
PDFU_2011-06-27_IX-66-11.pdf
IX / 65 / 11  w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2011-06-27_IX-65-11.pdf
IX / 64 / 11  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2011-06-27_IX-64-11.pdf
IX / 63 / 11  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2011-06-27_IX-63-11.pdf
IX / 62 / 11  w sprawie zmiany w budżecie gminy  PDFU_2011-06-27_IX-62-11.pdf
IX / 61 / 11  zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice Nr III/11/11 z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2011–2014    PDFU_2011-06-27_IX-61-11.pdf
PDFU_IX-61-11_załącznik-1.pdf
IX / 60 / 11  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 PDFU_2011-06-27_IX-60-11.pdf

 

Posiedzenie z dnia 23-05-2011r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
VII / 59 / 11  zmieniająca uchwałę Nr V/37/11 Rady Gminy Branice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej  i Wodociągów w Branicach i zmiany uchwały Nr XXXIII/137/93 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Wodociągów PDFU_2011-05-23_VII-59-11.pdf
VII / 58 / 11  w sprawie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych

PDFU_2011-05-23_VII-58-11.pdf

VII / 57 / 11  w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie
kosztów związanych z transportem i utylizacją konstrukcji budowlanych zawierających azbest
PDFU_2011-05-23_VII-57-11.pdf
VII / 56 / 11  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFU_2011-05-23_VII-56-11.pdf
VII / 55 / 11  w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Branice miejsc sprzedaży i podawania napojów  alkoholowych  PDFU_2011-05-23_VII-55-11.pdf
VII / 54 / 11  w sprawie ustalenia na terenie gminy Branice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
PDFU_2011-05-23_VII-54-11.pdf
VII / 53 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2011-05-23_VII-53-11.pdf
VII / 52 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2011-05-23_VII-52-11.pdf
VII / 51 / 11  zmieniającej uchwałę Nr VII/34/07 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości PDFU_2011-05-23_VII-51-11.pdf
VII / 50 / 11  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Włodzienin-Kolonia PDFU_2011-05-23_VII-50-11.pdf
PDFU_VII-50-11-załącznik-1.pdf

 

Posiedzenie z dnia 18-04-2011r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
VI / 49 / 11  w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2011-04-18_VI-49-11.pdf
VI / 48 / 11  zmieniająca uchwałę Nr XVII/94/2000 Rady Gminy Branice z dnia 7 marca 2000 roku w sprawie sprzedaży mienia.

PDFU_2011-04-18_VI-48-11.pdf

VI / 47 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2011-04-18_VI-47-11.pdf
VI / 46 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2011-04-18_VI-46-11.pdf
VI / 45 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2011-04-18_VI-45-11.pdf
VI / 44 / 11  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2011-04-18_VI-44-11.pdf
VI / 43 / 11  w sprawie Statutu Sołectwa Dzierżkowice PDFU_2011-04-18_VI-43-11.pdf
VI / 42 / 11  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2011-04-18_VI-42-11.pdf
VI / 41 / 11  zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice Nr III/11/11 z dnia 24 stycznia 2011  r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2011–2014  PDFU_2011-04-18_VI-41-11.pdf
PDFU_VI-41-11_załącznik-1.pdf
VI / 40 / 11  w sprawie stanowiska dotyczącego współfinansowania budowy drogi relacji Lewice-Zubrzyce w miejscowości Zubrzyce, Gmina Głubczyce PDFU_2011-04-18_VI-40-11.pdf

 

Posiedzenie z dnia 28-03-2011r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
V / 39 / 11  w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice PDFU_2011-03-28_V-39-11.pdf
V / 38 / 11  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PDFU_2011-03-28_V-38-11.pdf
PDFU_V-38-11_załącznik-1.pdf

V / 37 / 11  w  sprawie zmiany statutu  Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Branicach i zmiany uchwały Nr XXXIII/137/93 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Wodociągów PDFU_2011-03-28_V-37-11.pdf
V / 36 / 11  w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Branice środków stanowiących fundusz sołecki PDFU_2011-03-28_V-36-11.pdf
V / 35 / 11  w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2011-03-28_V-35-11.pdf
V / 34 / 11  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2011-03-28_V-34-11.pdf
V / 33 / 11  w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2011-03-28_V-33-11.pdf
V / 32 / 11  w sprawie zaciągnięcia kredytu  PDFU_2011-03-28_V-32-11.pdf
V / 31 / 11  w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2011-03-28_V-31-11.pdf
V / 30 / 11  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2011-03-28_V-30-11.pdf

 

Posiedzenie z dnia 28-02-2011r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
IV / 29 / 11  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2011-02-28_IV-29-11.pdf
IV / 28 / 11  w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Branice na lata 2011 -2013 PDFU_2011-02-28_IV-28-11.pdf
PDFU_IV-28-11_załącznik-1.pdf
IV / 27 / 11  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania   PDFU_2011-02-28_IV-27-11.pdf
IV / 26 / 11  w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminy Branice  PDFU_2011-02-28_IV-26-11.pdf
PDFU_IV-26-11_załącznik-1.pdf
IV / 25 / 11  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. PDFU_2011-02-28_IV-25-11.pdf
IV / 24 / 11  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2011 rok PDFU_2011-02-28_IV-24-11.pdf

 

Posiedzenie z dnia 24-01-2011r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
III / 23 / 11  w sprawie przyznania wynagrodzenia Wójtowi Gminy  Branice PDFU_2011-01-24_III-23-11.pdf
III / 22 / 11  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania PDFU_2011-01-24_III-22-11.pdf
III / 21 / 11  zmieniającej uchwałę Nr XLI/228/09 Rady Gminy Branice z dnia 20 października 2009 roku w sprawie sprzedaży działki. PDFU_2011-01-24_III-21-11.pdf
III / 20 / 11  w sprawie dzierżawy nieruchomości. PDFU_2011-01-24_III-20-11.pdf
III / 19 / 11  w sprawie sprzedaży nieruchomości. PDFU_2011-01-24_III-19-11.pdf
III / 18 / 11  w sprawie sprzedaży nieruchomości. PDFU_2011-01-24_III-18-11.pdf
III / 17 / 11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. PDFU_2011-01-24_III-17-11.pdf
III / 16 / 11 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/164/97 Rady Gminy Branice z dnia 29 kwietnia 1997r. w sprawie przystąpienia Gminy Branice do programu „Odnowa wsi”
w województwie opolskim
PDFU_2011-01-24_III-16-11.pdf
III / 15 / 11 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej PDFU_2011-01-24_III-15-11.pdf
III / 14 / 11 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej PDFU_2011-01-24_III-14-11.pdf
III / 13 / 11 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2011 rok PDFU_2011-01-24_III-13-11.pdf
III / 12 / 11 w sprawie budżetu gminy PDFU_2011-01-24_III-12-11.pdf
III / 11 / 11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2011–2014  PDFU_2011-01-24_III-11-11.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Herbut
Data wytworzenia: 2011-02-08