Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2006 - 2009

Uchwały Rady Gminy Branice

 

Posiedzenie z dnia 22-12-2009r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLV / 242 / 09  w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice PDFU_2009-12-22_XLV-242-09.pdf (21,98KB)
XLV / 241 / 09 zmieniająca budżet Gminy Branice PDFU_2009-12-22_XLV-241-09.pdf (32,30KB)
XLV / 240 / 09  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV /133/08 Rady Gminy Branice z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” z dnia 29 grudnia 2005 r. ( Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ) oraz odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r. ( Tekst
jednolity Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. )
PDFU_2009-12-22_XLV-240-09.pdf (22,99KB)
XLV / 239 / 09  w sprawie budżetu gminy PDFU_2009-12-22_XLV-239-09.pdf (168,29KB)

 

Posiedzenie z dnia 24-11-2009r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLIV / 238 / 09  w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice PDFU_2009-11-24_XLIV-238-09.pdf (22,71KB)
XLIV / 237 / 09  w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice PDFU_2009-11-24_XLIV-237-09.pdf (22,71KB)
XLIV / 236 / 09 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami  pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego PDFU_2009-11-24_XLIV-236-09.pdf (34,81KB)
XLIV / 235 / 09  zmieniająca budżet Gminy Branice PDFU_2009-11-24_XLIV-235-09.pdf (39,66KB)
XLIV / 234 / 09  w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej PDFU_2009-11-24_XLIV-234-09.pdf (25,72KB)

 

Posiedzenie z dnia 28-10-2009r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLII / 233 / 09  w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej PDFU_2009-10-28_XLII-233-09.pdf (23,27KB)

 

Posiedzenie z dnia 20-10-2009r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLI / 232 / 09  w sprawie:  przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości” w   ramach Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i zabezpieczenia wkładu własnego  PDFU_2009-10-20_XLI-232-09.pdf (23,24KB)
XLI / 231 / 09  zmieniająca budżet Gminy Branice PDFU_2009-10-20_XLI-231-09.pdf (38,78KB)
XLI / 230 / 09 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości  PDFU_2009-10-20_XLI-230-09.pdf (31,83KB)
XLI / 229 / 09   w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice PDFU_2009-10-20_XLI-229-09.pdf (21,74KB)
XLI / 228 / 09   w sprawie sprzedaży działki PDFU_2009-10-20_XLI-228-09.pdf (23,50KB)

 

Posiedzenie z dnia 15-09-2009r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XL / 228 / 09  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2010 jako wkładu własnego w związku z udziałem w Programie Wieloletnim pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”  PDFU_2009-09-15_XL-228-09.pdf (25,17KB)
XL / 227 / 09  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Przedszkole z pasją – wielka szansą małych dzieci” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zabezpieczenie wkładu własnego  PDFU_2009-09-15_XL-227-09.pdf (32,31KB)
XL / 226 / 09  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Nauka szansą na lepszą przyszłość” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PDFU_2009-09-15_XL-226-09.pdf (34,38KB)
XL / 225 / 09   w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach gminnych PDFU_2009-09-15_XL-225-09.pdf (18,99KB)
XL / 224 / 09  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. PDFU_2009-09-15_XL-224-09.pdf (25,26KB)
XL / 223 / 09  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek PDFU_2009-09-15_XL-223-09.pdf (24,47KB)
XL / 222 / 09  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Wojewody Opolskiego zadania z zakresu administracji rządowej PDFU_2009-09-15_XL-222-09.pdf (26,37KB)

 

Posiedzenie z dnia 11-08-2009r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXIX / 221 / 09   zmieniająca budżet Gminy Branice   PDFU_2009-08-11_XXXIX-221-09.pdf (52,77KB)

 

Posiedzenie z dnia 23-06-2009r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXVIII / 220 / 09   w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat  i określenia trybu ich pobierania PDFU_2009-06-23_XXXVIII-220-09.pdf (88,45KB) 
XXXVIII / 219 / 09  w sprawie sprzedaży nieruchomości. PDFU_2009-06-23_XXXVIII-219-09.pdf (24,61KB) 
XXXVIII / 218 / 09  w sprawie sprzedaży nieruchomości. PDFU_2009-06-23_XXXVIII-218-09.pdf (24,34KB) 
XXXVIII / 217 / 09  w sprawie dzierżawy nieruchomości. PDFU_2009-06-23_XXXVIII-217-09.pdf (25,18KB) 
XXXVIII / 216 / 09  w sprawie zamiany działek PDFU_2009-06-23_XXXVIII-216-09.pdf (24,37KB) 
XXXVIII / 215 / 09  w sprawie sprzedaży nieruchomości. PDFU_2009-06-23_XXXVIII-215-09.pdf (24,37KB) 
XXXVIII / 214 / 09   zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/195/ 09 Rady Gminy Branice z dnia 21 kwietnia 2009r.  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli. PDFU_2009-06-23_XXXVIII-214-09.pdf (25,58KB) 
XXXVIII / 213 / 09   w sprawie zaciągnięcia kredytu  PDFU_2009-06-23_XXXVIII-213-09.pdf (25,53KB) 
XXXVIII / 212 / 09  zmieniająca budżet Gminy Branice PDFU_2009-06-23_XXXVIII-212-09.pdf (62,83KB) 
XXXVIII / 211 / 09  w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Branice PDFU_2009-06-23_XXXVIII-211-09.pdf (22,62KB) 
XXXVIII / 210 / 09  w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/164/97 Rady Gminy Branice z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie przystąpienia Gminy Branice do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim   PDFU_2009-06-23_XXXVIII-210-09.pdf (24,40KB) 
XXXVIII / 209 / 09  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Branice środków stanowiących fundusz sołecki  PDFU_2009-06-23_XXXVIII-209-09.pdf (24,85KB) 
XXXVIII / 208 / 09  w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla Gminy Branice”  i określenia zasad jego przyznawania  PDFU_2009-06-23_XXXVIII-208-09.pdf (34,30KB) 

 

Posiedzenie z dnia 19-05-2009r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXVII / 207 / 09  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków PDFU_2009-05-19_XXXVII-207-09.pdf (13,13KB) 
XXXVII / 206 / 09  zmieniająca budżet Gminy Branice PDFU_2009-05-19_XXXVII-206-09.pdf (42,60KB) 
XXXVII / 205 / 09  zmieniająca uchwałę Nr XXIV/126/08 Rady Gminy Branice z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości.  PDFU_2009-05-19_XXXVII-205-09.pdf (23,44KB) 
XXXVII / 204 / 09  zmieniająca uchwałę Nr XXIV/127/08 Rady Gminy Branice z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości. PDFU_2009-05-19_XXXVII-204-09.pdf (23,47KB) 
XXXVII / 203 / 09  w sprawie sprzedaży nieruchomości. PDFU_2009-05-19_XXXVII-203-09.pdf (21,44KB) 
XXXVII / 202 / 09  w sprawie sprzedaży nieruchomości.   PDFU_2009-05-19_XXXVII-202-09.pdf (21,93KB) 
XXXVII / 201 / 09  zmieniająca uchwałę Nr XLVI/217/98 Rady Gminy Branice z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie sprzedaży mienia. PDFU_2009-05-19_XXXVII-201-09.pdf (20,70KB) 
XXXVII / 200 / 09  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach PDFU_2009-05-19_XXXVII-200-09.pdf (21,26KB) 

 

Posiedzenie z dnia 21-04-2009r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXVI / 199 / 09  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Wiedza oknem na  świat” w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego PDFU_2009-04-21_XXXVI-199-09.pdf (21,47KB)
XXXVI / 198 / 09  zmieniająca uchwałę Nr IX/59/07 Rady Gminy Branice z dnia 26 czerwca 2007 r.  w sprawie przystąpienia Gminy Branice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”   PDFU_2009-04-21_XXXVI-198-09.pdf (23,12KB) 
XXXVI / 197 / 09  w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/164/97 Rady Gminy Branice z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie przystąpienia Gminy Branice do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim i uchwały nr XXXV/186/09 Rady Gminy Branice  z dnia 17 marca w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/164/97 Rady Gminy Branice  z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie przystąpienia Gminy Branice do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim PDFU_2009-04-21_XXXVI-197-09.pdf (21,48KB) 
XXXVI / 196 / 09   w sprawie sprzedaży nieruchomości. PDFU_2009-04-21_XXXVI-196-09.pdf (22,15KB) 
XXXVI / 195 / 09  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli PDFU_2009-04-21_XXXVI-195-09.pdf (87,35KB) 
XXXVI / 194 / 09  w sprawie utworzenie odrębnych obwodów głosowania  w wyborach do Parlamentu Europejskiego PDFU_2009-04-21_XXXVI-194-09.pdf (22,95KB) 
XXXVI / 193 / 09   zmieniająca budżet Gminy Branice PDFU_2009-04-21_XXXVI-193-09.pdf (39,74KB) 
XXXVI / 192 / 09   w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 PDFU_2009-04-21_XXXVI-192-09.pdf (20,36KB) 

 

Posiedzenie z dnia 17-03-2009r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXV / 191 / 09  zmieniająca uchwałę Nr XLVII/222/98 Rady Gminy Branice z dnia 9 czerwca 1998 roku w sprawie sprzedaży mienia. PDFU_2009-03-17_XXXV-191-09.pdf (20,72KB) 
XXXV / 190 / 09  zmieniająca uchwałę Nr XXVI/138/08 Rady Gminy Branice z dnia 14 października 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości. PDFU_2009-03-17_XXXV-190-09.pdf (21,41KB) 
XXXV / 189 / 09  w sprawie przejęcia nieruchomości. PDFU_2009-03-17_XXXV-189-09.pdf (20,67KB) 
XXXV / 188 / 09  w sprawie sprzedaży nieruchomości.   PDFU_2009-03-17_XXXV-188-09.pdf (21,65KB) 
XXXV / 187 / 09  w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania  PDFU_2009-03-17_XXXV-187-09.pdf (62,93KB) 
XXXV / 186 / 09  w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/164/97 Rady Gminy Branice z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie przystąpienia Gminy Branice do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim    PDFU_2009-03-17_XXXV-186-09.pdf (21,80KB) 
XXXV / 185 / 09  w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Wysoka PDFU_2009-03-17_XXXV-185-09.pdf (20,68KB) 
XXXV / 184 / 09  w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Uciechowice PDFU_2009-03-17_XXXV-184-09.pdf (20,69KB) 
XXXV / 183 / 09  w sprawie zaciągnięcia pożyczki  PDFU_2009-03-17_XXXV-183-09.pdf (25,57KB) 
XXXV / 182 / 09  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2009-03-17_XXXV-182-09.pdf (23,20KB) 
XXXV / 181 / 09  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2009-03-17_XXXV-181-09.pdf (23,28KB) 
XXXV / 180 / 09  zmieniająca budżet Gminy Branice PDFU_2009-03-17_XXXV-180-09.pdf (55,83KB) 

 

Posiedzenie z dnia 17-02-2009r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXIV / 179 / 09  w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice PDFU_2009-02-17_XXXIV-179-09.pdf (24,25KB) 
XXXIV / 178 / 09  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywna integracja w Gminie Branice” ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDFU_2009-02-17_XXXIV-178-09.pdf (23,01KB) 
XXXIV / 177 / 09  w sprawie określenia wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bez przetargowym PDFU_2009-02-17_XXXIV-177-09.pdf (21,40KB) 
XXXIV / 176 / 09  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok PDFU_2009-02-17_XXXIV-176-09.pdf (49,20KB) 
XXXIV / 175 / 09  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej PDFU_2009-02-17_XXXIV-175-09.pdf (27,50KB) 

 

Posiedzenie z dnia 20-01-2009r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXIII / 174 / 09  w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Branice na okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. PDFU_2009-01-20_XXXIII-174-09.pdf (31,93KB) 
XXXIII / 173 / 09  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2009 rok   PDFU_2009-01-20_XXXIII-173-09.pdf (57,27KB) 
XXXIII / 172 / 09  zmieniająca Uchwałę Nr XXX/154/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. PDFU_2009-01-20_XXXIII-172-09.pdf (36,33KB) 
XXXIII / 171 / 09  w sprawie sprzedaży nieruchomości. PDFU_2009-01-20_XXXIII-171-09.pdf (32,61KB) 
XXXIII / 170 / 09  w sprawie sprzedaży nieruchomości. PDFU_2009-01-20_XXXIII-170-09.pdf (32,51KB) 
XXXIII / 169 / 09  w sprawie budżetu gminy PDFU_2009-01-20_XXXIII-169-09.pdf (375,30KB) 

 

Posiedzenie z dnia 16-12-2008r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXII / 168 / 08  sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice

PDFU_2008-12-16_XXXII-168-08.pdf (27,73KB)
PDFU_XXXII-168-08_załącznik-1.pdf (451,13KB)
PDFU_XXXII-168-08_załącznik-2.pdf (4,46MB) 

XXXII / 167 / 08  w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Branice na lata 2009-2015  PDFU_2008-12-16_XXXII-167-08.pdf (20,08KB) 
XXXII / 166 / 08  zmieniająca uchwałę Nr XXXV/189/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Branice do utworzenia Związku Gmin Dorzecza Rzeki Troi oraz
przyjęcia Statutu Związku 
PDFU_2008-12-16_XXXII-166-08.pdf (21,11KB) 
XXXII / 165 / 08  w sprawie powołania Sekretarza Gminy Branice PDFU_2008-12-16_XXXII-165-08.pdf (12,09KB) 
XXXII / 164 / 08  w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Branice   PDFU_2008-12-16_XXXII-164-08.pdf (11,61KB) 
XXXII / 163 / 08  zmieniająca plan wieloletniego programu inwestycyjnego   PDFU_2008-12-16_XXXII-163-08.pdf (39,15KB) 
XXXII / 162 / 08  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków   PDFU_2008-12-16_XXXII-162-08.pdf (135,08KB) 
XXXII / 161 / 08  w sprawie przejęcia nieruchomości PDFU_2008-12-16_XXXII-161-08.pdf (22,09KB) 
XXXII / 160 / 08  w sprawie zamiany działek PDFU_2008-12-16_XXXII-160-08.pdf (14,55KB) 
XXXII / 159 / 08  zmieniającej uchwałę Nr XXII/121/04 Rady Gminy Branice z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego PDFU_2008-12-16_XXXII-159-08.pdf (20,64KB) 

 

Posiedzenie z dnia 02-12-2008r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXI / 159 / 08   w sprawie skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Branicach  PDFU_2008-12-02_XXXI-159-08.pdf (23,83KB)
XXXI / 158 / 08   w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2009 roku   PDFU_2008-12-02_XXXI-158-08.pdf (24,17KB)
XXXI / 157 / 08   w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości PDFU_2008-12-02_XXXI-157-08.pdf (74,40KB)
XXXI / 156 / 08   w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości PDFU_2008-12-02_XXXI-156-08.pdf (27,27KB)

 

Posiedzenie z dnia 25-11-2008r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXX / 155 / 08   w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzach komunalnych w gminie Branice PDFU_2008-11-25_XXX-155-08.pdf (27,93KB)
XXX / 154 / 08  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego PDFU_2008-11-25_XXX-154-08.pdf (33,39KB) 
XXX / 153 / 08  w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2008-11-25_XXX-153-08.pdf (21,68KB) 
XXX / 152 / 08  w sprawie sprzedaży nieruchomości PDFU_2008-11-25_XXX-152-08.pdf (21,50KB) 
XXX / 151 / 08  zmieniająca budżet gminy Branice PDFU_2008-11-25_XXX-151-08.pdf (34,68KB) 
XXX / 150 / 08  w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2008-11-25_XXX-150-08.pdf (17,42KB) 
XXX / 149 / 08  w sprawie wzoru informacji dotyczącej podatku rolnego i leśnego oraz wzoru deklaracji dotyczącej podatku rolnego i leśnego PDFU_2008-11-25_XXX-149-08.pdf (24,02KB) 
XXX / 148 / 08  w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFU_2008-11-25_XXX-148-08.pdf (32,55KB) 

 

Posiedzenie z dnia 20-11-2008r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXIX / 147 / 08  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych PDFU_2008-11-20_XXIX-147-08.pdf (24,00KB) 
XXIX / 146 / 08  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2009 w związku z udziałem w Programie Wieloletnim pod nazwą „NARODOWY PROGRAM
PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” 
PDFU_2008-11-20_XXIX-146-08.pdf (23,27KB) 
XXIX / 145 / 08  w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Bliszczyce PDFU_2008-11-20_XXIX-145-08.pdf (135,73KB) 
XXIX / 144 / 08  w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Włodzienin PDFU_2008-11-20_XXIX-144-08.pdf (148,86KB) 
XXIX / 143 / 08  w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Gródczany PDFU_2008-11-20_XXIX-143-08.pdf (129,87KB) 

 

Posiedzenie z dnia 28-10-2008r.
XXVII / 142 / 08  w sprawie skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Branicach  PDFU_2008-10-28_XXVII-142-08.pdf (24,45KB) 

 

Posiedzenie z dnia 14-10-2008r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXVI / 141 / 08  w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Branice  PDFU_2008-10-14_XXVI-141-08.pdf (21,05KB) 
XXVI / 140 / 08  zmieniająca uchwałę Nr XIX/ 89/08 Rady Gminy Branice z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie sprzedaży działki   PDFU_2008-10-14_XXVI-140-08.pdf (22,68KB) 
XXVI / 139 / 08  w sprawie dzierżawy nieruchomości.  PDFU_2008-10-14_XXVI-139-08.pdf (21,95KB) 
XXVI / 138 / 08  w sprawie zbycia nieruchomości  PDFU_2008-10-14_XXVI-138-08.pdf (21,34KB) 
XXVI / 137 / 08  zmieniająca uchwałę Nr IX/59/07 Rady Gminy Branice z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Branice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Płaskowyż Dobrej Ziemi”  
 PDFU_2008-10-14_XXVI-137-08.pdf (23,07KB) 
XXVI / 136 / 08  zmieniająca Uchwałę Nr XXV/133/08 Rady Gminy Branice z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie podwyższeniu kryterium dochodowego o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) oraz odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)
 PDFU_2008-10-14_XXVI-136-08.pdf (25,01KB) 
XXVI / 135 / 08  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice  PDFU_2008-10-14_XXVI-135-08.pdf (19,92KB) 
XXVI / 134 / 08  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice  PDFU_2008-10-14_XXVI-134-08.pdf (114,25KB) 

 

Posiedzenie z dnia 12-08-2008r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXV / 133 / 08   w sprawie podwyższeniu kryterium dochodowego o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267, poz. 2259) oraz odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm. ).
 PDFU_2008-08-12_XXV-133-08.pdf (14,65KB)
XXV / 132 / 08  zmieniająca budżet Gminy Branice  PDFU_2008-08-12_XXV-132-08.pdf (31,55KB) 
XXV / 131 / 08  zmieniająca Uchwałę Nr  I/6/06 Rady Gminy Branice z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania składu Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP  PDFU_2008-08-12_XXV-131-08.pdf (24,70KB) 
XXV / 130 / 08  zmieniająca Uchwałę Nr I/4/06 Rady Gminy Branice z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania składu Komisji Budżetowo - Finansowej   PDFU_2008-08-12_XXV-130-08.pdf (23,51KB) 

 

Posiedzenie z dnia 24-06-2008r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXIV / 129 / 08   zmieniająca budżet Gminy Branice  PDFU_2008-06-24_XXIV-129-08.pdf (30,64KB)
XXIV / 128 / 08  w sprawie zamiany nieruchomości.   PDFU_2008-06-24_XXIV-128-08.pdf (21,35KB) 
XXIV / 127 / 08  w sprawie sprzedaży nieruchomości.  PDFU_2008-06-24_XXIV-127-08.pdf (21,49KB) 
XXIV / 126 / 08  w sprawie sprzedaży nieruchomości.    PDFU_2008-06-24_XXIV-126-08.pdf (21,48KB) 
XXIV / 125 / 08  uchylająca  Uchwałę nr VII /35/07 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie powołania  Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Branicach  PDFU_2008-06-24_XXIV-125-08.pdf (20,52KB) 
XXIV / 124 / 08  zmieniająca Uchwałę nr  IX/48/07 Rady Gminy Branice z dnia 26 czerwca  2007r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Branice   PDFU_2008-06-24_XXIV-124-08.pdf (22,83KB) 

 

Posiedzenie z dnia 27-05-2008r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXIII / 123 / 08   w sprawie zaciągnięcia pożyczki   PDFU_2008-05-27_XXIII-123-08.pdf (24,93KB)
XXIII / 122 / 08  w sprawie kierunków działania wójta w zakresie budowy drogi Lewice-Zubrzyce   PDFU_2008-05-27_XXIII-122-08.pdf (13,10KB) 
XXIII / 121 / 08  w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Głubczyce.  PDFU_2008-05-27_XXIII-121-08.pdf (18,14KB) 
XXIII / 120 / 08 

w sprawie zmiany siedziby Oddziału Zamiejscowego w Wiechowicach Przedszkola Publicznego w  Branicach  

 PDFU_2008-05-27_XXIII-120-08.pdf (43,31KB) 
XXIII / 119 / 08  W sprawie  likwidacji Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej w Branicach.   PDFU_2008-05-27_XXIII-119-08.pdf (13,50KB) 
XXIII / 118 / 08  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Branice  PDFU_2008-05-27_XXIII-118-08.pdf (23,00KB) 

 

Posiedzenie z dnia 29-04-2008r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXII / 117 / 08   W sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Branice   PDFU_2008-04-29_XXII-117-08.pdf (26,75KB)
XXII / 116 / 08   zmieniająca budżet Gminy Branice  PDFU_2008-04-29_XXII-116-08.pdf (46,78KB)
XXII / 115 / 08   w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu
w celu określenia miesięcznych stawek wynagrodzeń  w jednostkach organizacyjnych Gminy
 PDFU_2008-04-29_XXII-115-08.pdf (30,71KB)
XXII / 114 / 08   zmieniająca Uchwałę nr  XIX/93/08 Rady Gminy Branice z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki
przygotowywane w stołówkach
 PDFU_2008-04-29_XXII-114-08.pdf (22,95KB)
XXII / 113 / 08   zmieniająca Uchwałę nr  XVIII/82/08 Rady Gminy Branice z dnia 29 stycznia  2008r. w sprawie  regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych
przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego nauczycieli  
 PDFU_2008-04-29_XXII-113-08.pdf (22,74KB)
XXII / 112 / 08   w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice  PDFU_2008-04-29_XXII-112-08.pdf (12,33KB)


 

Posiedzenie z dnia 01-04-2008r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXI / 111 / 08   W sprawie sprzedaży nieruchomości   PDFU_2008-04-01_XXI-111-08.pdf (22,01KB)
XXI / 110 / 08   w sprawie sprzedaży nieruchomości.    PDFU_2008-04-01_XXI-110-08.pdf (22,06KB)
XXI / 109 / 08   w sprawie nieodpłatnego użyczenia.  PDFU_2008-04-01_XXI-109-08.pdf (21,35KB)
XXI / 108 / 08   W sprawie nieodpłatnego użyczenia.   PDFU_2008-04-01_XXI-108-08.pdf (4,64KB)
XXI / 107 / 08   w sprawie powołania Komisji Statutowej    PDFU_2008-04-01_XXI-107-08.pdf (4,11KB)
XXI / 106 / 08   z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Branice  PDFU_2008-04-01_XXI-106-08.pdf (16,05KB)
XXI / 105 / 08   zmieniająca uchwałę  Nr IX/52/07 Rady Gminy Branice z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Branice.  PDFU_2008-04-01_XXI-105-08.pdf (6,56KB)
XXI / 104 / 08   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.     PDFU_2008-04-01_XXI-104-08.pdf (118,21KB)
XXI / 103 / 08   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.   PDFU_2008-04-01_XXI-103-08.pdf (5,69KB)
XXI / 102 / 08   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008 rok  PDFU_2008-04-01_XXI-102-08.pdf (24,70KB)


 

Posiedzenie z dnia 11-03-2008r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XX / 101 / 08   W sprawie skargi na Wójta Gminy Branice  PDFU_2008-03-11_XX-101-08.pdf (32,48KB)
XX / 100 / 08   W sprawie skargi na Wójta Gminy Branice   PDFU_2008-03-11_XX-100-08.pdf (20,74KB)
XX / 99 / 08   w sprawie zaciągnięcia kredytu   PDFU_2008-03-11_XX-99-08.pdf (25,68KB)
XX / 98 / 08   w sprawie zaciągnięcia kredytu   PDFU_2008-03-11_XX-98-08.pdf (25,24KB)
XX / 97 / 08    zmieniająca budżet Gminy Branice na 2008 r.  PDFU_2008-03-11_XX-97-08.pdf (68,81KB)
XX / 96 / 08   zmieniająca uchwałę Nr XLIII/222/05 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Branice  na lata 2006 i 2007 – 2013   PDFU_2008-03-11_XX-96-08.pdf (22,85KB)
XX / 95 / 08   w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Branice do roku 2013  PDFU_2008-03-11_XX-95-08.pdf (12,81KB)
XX / 94 / 08   w sprawie uchwalenia Programu Odnowy Wsi dla Gminy Branice do roku 2013  PDFU_2008-03-11_XX-94-08.pdf (12,84KB)


 

Posiedzenie z dnia 26-02-2008r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XIX / 93 / 08   w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach.  PDFU_2008-02-26_XIX-93-08.pdf (28,36KB)
XIX / 92 / 08   W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/80/08 Rady Gminy Branice z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu gminy  PDFU_2008-02-26_XIX-92-08.pdf (14,74KB)
XIX / 91 / 08   w sprawie współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, której celem jest realizacja projektu pod nazwą ,,Wzmocnienie działania straży pożarnych przy powodziach’’  PDFU_2008-02-26_XIX-91-08.pdf (15,63KB)
XIX / 90 / 08   w sprawie współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, której celem jest realizacja projektu pod nazwą ,,Budowa mostu drogowego nad rzeką graniczną Opawa w km 67+400 w miejscowości Bliszczyce, gmina Branice’’.  PDFU_2008-02-26_XIX-90-08.pdf (15,63KB)
XIX / 89 / 08   Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591,  z późniejszymi zmianami)
oraz art.13 ust. 1, art. 28 ust. 1 oraz art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z
późniejszymi. zmianami ).
 PDFU_2008-02-26_XIX-89-08.pdf (22,97KB)
XIX / 88 / 08   w sprawie Rocznego programu Współpracy gminy Branice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  PDFU_2008-02-26_XIX-88-08.pdf (34,27KB)


 

Posiedzenie z dnia 29-01-2008r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XVIII / 87 / 08   w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej  PDFU_2008-01-29_XVIII-87-08.pdf (28,18KB)
XVIII / 86 / 08   w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2008 rok  PDFU_2008-01-29_XVIII-86-08.pdf (37,28KB)
XVIII / 85 / 08   w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Branice na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.  PDFU_2008-01-29_XVIII-85-08.pdf (15,05KB)
XVIII / 84 / 08   w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Branice miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne własnym samochodem osobowym do celów służbowych.    PDFU_2008-01-29_XVIII-84-08.pdf (23,41KB)
XVIII / 83 / 08   w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Branicach    PDFU_2008-01-29_XVIII-83-08.pdf (20,26KB)
XVIII / 82 / 08  

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli

 PDFU_2008-01-29_XVIII-82-08.pdf (80,54KB)
XVIII / 81 / 08   zmieniająca budżet Gminy Branice    PDFU_2008-01-29_XVIII-81-08.pdf (29,78KB)


 

Posiedzenie z dnia 15-01-2008r.
XVII / 80 / 08  w sprawie budżetu Gminy Branice na 2008 r.   PDFU_2008-01-15_XVII-80-08.pdf (109,26KB) 


 

Posiedzenie z dnia 27-12-2007r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XVI / 79 / 07   zmieniająca budżet Gminy Branice na 2007r.  PDFU_2007-12-27_XVI-79-07.pdf (30,87KB)


 

Posiedzenie z dnia 18-12-2007r.
XV / 78 / 07   w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu   PDFU_2007-12-18_XV-78-07.pdf (21,62KB)
XV / 77 / 07   zmieniająca budżet Gminy Branice na 2007r.    PDFU_2007-12-18_XV-77-07.pdf (36,55KB)


 

Posiedzenie z dnia 13-11-2007r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XIII / 76 / 07   w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice   PDFU_07-11-13_XIII-76-07.pdf (27,24KB)
XIII / 75 / 07   w sprawie dzierżawy nieruchomości    PDFU_07-11-13_XIII-75-07.pdf (22,24KB)
XIII / 74 / 07   zmieniająca uchwałę Nr VI/31/07 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice”
 PDFU_07-11-13_XIII-74-07.pdf (23,55KB)
XIII / 73 / 07   w sprawie wystąpienia Gminy Branice ze Związku Gmin Dorzecza Rzeki Troi  PDFU_07-11-13_XIII-73-07.pdf (19,17KB)
XIII / 72 / 07   w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania    PDFU_07-11-13_XIII-72-07.pdf (29,32KB)
XIII / 71 / 07  w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2008r.  PDFU_07-11-13_XIII-71-07.pdf (32,15KB) 


 

Posiedzenie z dnia 09-10-2007r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XII / 70 / 07   w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice  PDFU_2007-10-09_XII-70-07.pdf (26,01KB)
XII / 69 / 07   w sprawie odwołania darowizny  PDFU_2007-10-09_XII-69-07.pdf (13,54KB)
XII / 68 / 07   w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do zabezpieczenia rzeki w związku z wystąpieniem z brzegów i przerwaniem wałów przez rzekę Opawę w dniach 6 i 7
września 2007 r.
 PDFU_2007-10-09_XII-68-07.pdf (27,46KB)
XII / 67 / 07   w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych które nie były zakładane i nie są prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego  PDFU_2007-10-09_XII-67-07.pdf (25,38KB)
XII / 66 / 07   w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach   PDFU_2007-10-09_XII-66-07.pdf (19,45KB)
XII / 65 / 07   w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze  PDFU_2007-10-09_XII-65-07.pdf (39,13KB)


 

Posiedzenie z dnia 18-09-2007r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XI / 64 / 07   zmieniająca uchwałę Nr  VII/36/07 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Gminy
Branice
 PDFU_2007-09-18_XI-64-07.pdf (23,28KB)
XI / 63 / 07   w sprawie przejęcia nieruchomości  PDFU_2007-09-18_XI-63-07.pdf (23,31KB)
XI / 62 / 07   w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia  PDFU_2007-09-18_XI-62-07.pdf (14,41KB)
XI / 61 / 07   w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach  PDFU_2007-09-18_XI-61-07.pdf (33,09KB)


 

Posiedzenie z dnia 13-09-2007r.
X / 60 / 07   w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania  w wyborach do Sejmu i Senatu RP  PDFU_2007-09-13_X-60-07.pdf (23,98KB)


 

Posiedzenie z dnia 26-06-2007r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
IX / 59 / 07   w sprawie przystąpienia Gminy Branice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”  PDFU_2007-06-26_IX-59-07.pdf (22,93KB)
IX / 58 / 07   w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników  PDFU_2007-06-26_IX-58-07.pdf (20,59KB)
IX / 57 / 07   w sprawie przejęcia nieruchomości  PDFU_2007-06-26_IX-57-07.pdf (23,71KB)
IX / 56 / 07   w sprawie sprzedaży nieruchomości  PDFU_2007-06-26_IX-56-07.pdf (22,74KB)
IX / 55 / 07   w sprawie sprzedaży nieruchomości  PDFU_2007-06-26_IX-55-07.pdf (22,70KB)
IX / 54 / 07   w sprawie sprzedaży nieruchomości  PDFU_2007-06-26_IX-54-07.pdf (22,73KB)
IX / 53 / 07   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Gminie Branice, sołectwie Włodzienin PDFU_2007-06-26_IX-53-07.pdf (24,02KB) 
IX / 52 / 07   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów poło?onych w Gminie Branice, sołectwie Branice  PDFU_2007-06-26_IX-52-07.pdf (24,02KB)
IX / 51 / 07   zmieniająca uchwałę Nr VI/31/07 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2007 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice”
 PDFU_2007-06-26_IX-51-07.pdf (25,85KB)
IX / 50 / 07    w sprawie przejęcia działek    PDFU_2007-06-26_IX-50-07.pdf (23,18KB)
IX / 49 / 07    w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z palców zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Branice  PDFU_2007-06-26_IX-49-07.pdf (26,00KB)
IX / 48 / 07    w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Branice  PDFU_2007-06-26_IX-48-07.pdf (22,51KB)
IX / 47 / 07    zmieniająca budżet Gminy Branice na 2007r.  PDFU_2007-06-26_IX-47-07.pdf (46,70KB)


 

Posiedzenie z dnia 29-05-2007r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
VIII / 46 / 07   w sprawie przejęcia nieruchomości  PDFU_07-05-29_VIII-46-07.pdf (22,02KB)
VIII / 45 / 07   w sprawie przejęcia nieruchomości  PDFU_07-05-29_VIII-45-07.pdf (22,40KB)
VIII / 44 / 07   w sprawie zamiany działek  PDFU_07-05-29_VIII-44-07.pdf (15,43KB)
VIII / 43 / 07   w sprawie wskazania Wójtowi Gminy Branice kierunków działań w zakresie szerzenia kultury i sportu na terenie gminy Branice  PDFU_07-05-29_VIII-43-07.pdf (22,50KB)
VIII / 42 / 07    zmieniająca uchwałę Nr V/21/07 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2007 r.  w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Branice
 PDFU_07-05-29_VIII-42-07.pdf (24,02KB)
VIII / 41 / 07    zmieniająca budżet Gminy Branice na 2007 r.  PDFU_07-05-29_VIII-41-07.pdf (29,78KB)
VIII / 40 / 07    zmieniająca uchwałę Nr VI/29/07 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2007 r.  w sprawie przejęcia nieruchomości PDFU_07-05-29_VIII-40-07.pdf (23,65KB) 
VIII / 39 / 07    w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach  PDFU_07-05-29_VIII-39-07.pdf (33,18KB)


 

Posiedzenie z dnia 24-04-2007r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
VII / 38 / 07   zmieniające uchwałę Nr IV/16/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli
 PDFU_07-04-24_VII-38-07.pdf (22,49KB)
VII / 37 / 07   w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Branice  PDFU_07-04-24_VII-37-07.pdf (22,31KB)
VII / 36 / 07   w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Gminy Branice  PDFU_07-04-24_VII-36-07.pdf (23,97KB)
VII / 35 / 07    w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Branicach  PDFU_07-04-24_VII-35-07.pdf (19,07KB)
VII / 34 / 07    w sprawie sprzedaży nieruchomości  PDFU_07-04-24_VII-34-07.pdf (21,59KB)
VII / 33 / 07    w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Branice oraz  pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Branice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg 
w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
 PDFU_07-04-24_VII-33-07.pdf (46,00KB)
VII / 32 / 07    w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice  PDFU_07-04-24_VII-32-07.pdf (12,08KB)


 

Posiedzenie z dnia 20-03-2007r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
VI / 31 / 07   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice”  PDFU_07-03-20_VI-31-07.pdf (23,92KB)
VI / 30 / 07   w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Branice do Związku Gmin Dorzecza Rzeki Troi  PDFU_07-03-20_VI-30-07.pdf (21,35KB)
VI / 29 / 07   w sprawie przejęcia nieruchomości  PDFU_07-03-20_VI-29-07.pdf (23,32KB)
VI / 28 / 07    w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Branice  PDFU_07-03-20_VI-28-07.pdf (24,56KB)
VI / 27 / 07    w sprawie zaciągnięcia kredytu  PDFU_07-03-20_VI-27-07.pdf (23,44KB)
VI / 26 / 07    w sprawie zaciągnięcia kredytu  PDFU_07-03-20_VI-26-07.pdf (22,27KB)
VI / 25 / 07    w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dla radnych odbywających podróż służbową samochodem osobowym nie będącym własnością gminy  PDFU_07-03-20_VI-25-07.pdf (23,96KB)


 

Posiedzenie z dnia 20-02-2007r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
V / 24 / 07   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  PDFU_07-02-20_V-24-07.pdf (14,52KB)
V / 23 / 07   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007 rok   PDFU_07-02-20_V-23-07.pdf (48,55KB)
V / 22 / 07    w sprawie Rocznego programu Współpracy gminy Branice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  PDFU_07-02-20_V-22-07.pdf (32,97KB)
V / 21 / 07    w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice  PDFU_07-02-20_V-21-07.pdf (79,23KB)
V / 20 / 07    w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  PDFU_07-02-20_V-20-07.pdf (62,77KB)
V / 19 / 07    w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej  PDFU_07-02-20_V-19-07.pdf (31,33KB)


 

Posiedzenie z dnia 30-01-2007r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
IV / 18 / 07  w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej  PDFU_07-01-30_IV-18-07.pdf (13,64KB)
IV / 17 / 07  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2007 rok  PDFU_07-01-30_IV-17-07.pdf (36,14KB)
IV / 16 / 07  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli  PDFU_07-01-30_IV-16-07.pdf (58,88KB)
IV / 15 / 07  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Branice  PDFU_07-01-30_IV-15-07.pdf (14,59KB)
IV / 14 / 07  w sprawie zasad użyczenia działki Nr 132/47 o pow. 0,1053 ha  PDFU_07-01-30_IV-14-07.pdf (21,59KB)
IV / 13 / 07  w sprawie sprzedaży nieruchomości  PDFU_07-01-30_IV-13-07.pdf (21,72KB)
IV / 12 / 07  w sprawie budżetu Gminy Branice na 2007 r.  PDFU_07-01-30_IV-12-07.pdf (97,59KB)


 

Posiedzenie z dnia 19-12-2006r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
III / 11 / 06  w sprawie uznania za niezasadną skargę złożoną przez Pana Stanisława Wodyńskiego w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Ludowe na działalność Wójta Gminy Branice  PDFU_06-12-19_III-11-06.pdf (26,78KB)
III / 10 / 06  w sprawie uznania za niezasadną skargę Pani Janiny Michałowskiej na działalność Wójta Gminy Branice.  PDFU_06-12-19_III-10-06.pdf (25,92KB)
III / 9 / 06  w sprawie sprzedaży nieruchomości  PDFU_06-12-19_III-9-06.pdf (21,69KB)
III / 8 / 06  w sprawie zmian w budżecie Gminy Branice na 2006 r.  PDFU_06-12-19_III-8-06.pdf (31,22KB)


 

Posiedzenie z dnia 27-11-2006r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
I / 7 / 06  w sprawie powołania składu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych  PDFU_06-11-27_I-7-06.pdf (22,52KB)
I / 6 / 06  w sprawie powołania składu Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP  PDFU_06-11-27_I-6-06.pdf (22,29KB)
I / 5 / 06  w sprawie powołania składu Komisji Rolno – Ekologicznej  PDFU_06-11-27_I-5-06.pdf (13,91KB)
I / 4 / 06  w sprawie powołania składu Komisji Budżetowo - Finansowej  PDFU_06-11-27_I-4-06.pdf (20,50KB)
I / 3 / 06  w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej  PDFU_06-11-27_I-3-06.pdf (13,65KB)
I / 2 / 06  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice  PDFU_06-11-27_I-2-06.pdf (19,94KB)
I / 1 / 06  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Branice  PDFU_06-11-27_I-1-06.pdf (19,92KB)


 
informację wytworzył(a): Małgorzata Marchel
za treść odpowiada: Maria Krompiec
data wytworzenia: 05-05-2007