Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-05-19 - 2021/BZP 00057751/01 - Przetarg na zadanie: Budowa budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe w miejscowości Branice

Branice, dnia 18.05.2021r.

 

Ogłoszenie źródłowe w pdf: PDFOgłoszenie-nr-2021-BZP00057751-01-dn-2021-05-18.pdf (128,90KB)

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA SZATNIE SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI BRANICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRANICE

1.3.) Oddział zamawiającego: Branice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Branice

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-140

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 486 82 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@branice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://branice.pl/22/strona-glowna-gminy-branice.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: PREDA Jacek Walski

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7560010003

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Korczaka 4/8

1.11.4.) Miejscowość: Ozimek

1.11.5.) Kod pocztowy: 46-040

1.11.6.) Województwo: opolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.11.9.) Numer telefonu: +48535150531

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: preda@preda.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/preda

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA SZATNIE SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI BRANICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b0777e4-b7e0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00057751

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006692/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe w miejscowości Branice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/preda

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/preda

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ. Instrukcja korzystania z systemu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Branice – Baca Sebastian, w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych.Z Administratorem Danych Osobowych – można się skontaktować poprzez adres e-mail: ug@branice.pl, telefonicznie +48 77 486 82 28 lub pisemnie na adres siedziby administratora – ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice.Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych do ustawy.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:Ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego-Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:-podmioty świadczące na rzecz Urzędu Gminy Lubomino usługi pocztowe;-każdy zainteresowany odbiorca – informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 57 z późn. zm.)Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawiania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa) jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.Pani / Pana dane osobowe są pozyskiwane w oparciu o przepisy prawa.Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w innych celach, udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BG.271.01.2021.BS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe, na działkach o numerach ewidencyjnych 150, 152/6, 152/10, 1214, 152/8, 152/11, położonych w miejscowości Branice, w gminie Branice, powiecie głubczyckim.Ponadto planuje się wykonanie utwardzenia terenu i miejsc postojowych, częściowe wyrównanie istniejącej skarpy, demontaż istniejących zadaszonych miejsc siedzących dla zawodników rezerwowych, montaż nowych 2 wiat boiskowych dla zawodników rezerwowych, kosza na śmieci, ławek, wykonanie murka z gabionu oraz ogrodzenia panelowego i dwóch furtek wejściowych.Projektowany budynek ma służyć celowi publicznemu sportu i rekreacji. Zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie z istniejącym boiskiem, które nie jest przeznaczone do użytku dla dzieci i młodzieży. Boisko służy dla rozgrywek osób dorosłych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający stawia warunki: a) Zdolność techniczna:Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu jednego budynku w technologii tradycyjnej wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi o kubaturze co najmniej 2 000 m³ i wartości robót minimum 3 000 000,00 zł brutto.b) Zdolność zawodowa:Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik Budowy,• doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy przy minimum jednym budynku kubaturze co najmniej 2 000 m³ i wartości robót minimum 3 000 000,00 zł brutto.Kierownik robót sanitarnych posiadający:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami sanitarnymi lub nadzorowaniu robót sanitarnych.Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi lub nadzorowaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1, pkt 5 ustawy Pzp, ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ;b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;c. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;d. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – (załącznik nr 3.2 do SWZ);b. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 3.3 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a. kartę katalogową pompy ciepła,b. kartę katalogową pojemnościowego podgrzewacza CWU,c. kartę katalogową centrali nawiewno-wywiewnej z rekuperacją,d. karty katalogowe stolarki drzwiowej i okiennej,e. karty katalogowe instalacji PV i inwertera,f. karty katalogowe źródeł światła i opraw oświetleniowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a. kartę katalogową pompy ciepła,b. kartę katalogową pojemnościowego podgrzewacza CWU,c. kartę katalogową centrali nawiewno-wywiewnej z rekuperacją,d. karty katalogowe stolarki drzwiowej i okiennej,e. karty katalogowe instalacji PV i inwertera,f. karty katalogowe źródeł światła i opraw oświetleniowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest złożyć:a. Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,b. Kosztorys inwestorski dotyczący branż Budowlana; Instalacyjna; Instalacji elektrycznych – wypełniony załącznik nr 3.1a do SWZc. Kosztorys inwestorski dotyczący stolarki okiennej i drzwiowej – wypełniony załącznik 3.1b d. Wykaz robót – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.2 do SWZe. Wykaz osób – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.3 do SWZf. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 6 i 7 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,g. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ,h. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,i. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt h. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. j. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat zgodnie z dyspozycją w ust. 1 lit. b niniejszego podrozdziału.k. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zgodnie z dyspozycja zawartą w ust. 1 lit. c niniejszego podrozdziału.l. Potwierdzenie zabezpieczenia lub wpłaty wadium.m. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy. n. Przedmiotowe środki dowodowe:• kartę katalogową pompy ciepła,• kartę katalogową pojemnościowego podgrzewacza CWU,• kartę katalogową centrali nawiewno-wywiewnej z rekuperacją,• karty katalogowe stolarki drzwiowej i okiennej,• karty katalogowe instalacji PV i inwertera,• karty katalogowe źródeł światła i opraw oświetleniowych.W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 08.07.2021 r.3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie oddział w Branicach, numer rachunku 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Branice.- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winnobyć załączone do oferty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w treści formularza ofertowego składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy składane będzie w Formularzu ofertowym. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) Zmiany wynikające z konieczności zastosowania innych niż przewidziane w projekcie technologii i materiałów, przy czym możliwość i celowość wprowadzenia takich zmian musi być zaakceptowane przez projektanta. 2) Zmiany wynagrodzenia wynikające z wyłączenia przez Zamawiającego części robót z zakresu zadania lub realizacji robót zamiennych. Maksymalny zakres robót mogących ulec wyłączeniu Zamawiający ustala na 15% wartości wynagrodzenia ofertowego brutto. 3) Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ewentualna zmiana będzie dotyczyła jedynie osób skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy, których wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. 4) Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie; błędów w dokumentacji projektowej; konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót; konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową; realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań; działania lub zaniechania osób trzecich (np.: organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji, odbioru itp.); złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji; ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami; wystąpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem robót; wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności; wystąpienia robót dodatkowych mających wpływ na dotrzymanie terminu zamówienia; w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19). Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Niezależnie od zmian o których mowa powyżej wprowadza się zasady dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp. Szczegółowy opis zastosowanych zmian znajduje się w par. 2 Załącznika nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/preda

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-08 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-08

 

 

Odpowiedzi na zapytania

PDFOdpowiedzi na zapytania - 2021-06-11.pdf (320,33KB)

PDFOdpowiedzi na zapytania - 2021-06-10.pdf (210,28KB)
PDFRys.AW-14.pdf (245,94KB), PDFRys.AW-15.pdf (218,60KB), PDFRys.AW-16.pdf (268,68KB)

PDFOdpowiedzi na zapytania - 2021-05-31.pdf (187,05KB)

 

Załączniki

PDFSWZ-2021-BZP-00057751-01 .pdf (453,81KB)

RARZałącznik nr 1 do SWZ - OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ.rar (82,75KB)
RARZałącznik nr 1a - Dokumentacja.rar (36,09MB)
RARZałącznik nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.rar (3,79MB)
RARZałącznik nr 3 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY.rar (692,28KB)
RARWykazy i oświadczenia - załączniki 3.2, 3.3, 4, 5, 7.rar (8,79MB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy 09.04.2021.pdf (255,43KB)

ATHPR - Branice - Pawilon sportowy.ath (616,50KB)
ATHPR - Branice - Pawilon sportowy - Stolarka okienna.ath (21,54KB)