Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-04-28 - BG.6220.2.31.2020.AW - Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Branice, dnia 26.04.2021r.

 

BG.6220.2.31.2020.AW

 

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie instalacji  gospodarki obiegu zamkniętego - Biogazowni rolniczej biometanowej w miejscowości Branice” 

 

Na podstawie art. 36  Kodeksu postępowaniu administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256; dalej jako kpa.) zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.  „Budowa instalacji  gospodarki obiegu zamkniętego - Biogazowni rolniczej biometanowej w miejscowości Branice”  na działce ewidencyjnej nr 246/4 obręb Branice, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Powyższe wynika ze skomplikowanego charakteru sprawy (konieczność uzgodnienia  raportu z organami).

Planowany termin rozpatrzenia sprawy przewiduje się do 07.06.2021r.

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 ustawy Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1;
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie tj. Wójta Gminy Branice

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice

 

 

Otrzymują:

  1. BZK ENERGY Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa -  Pełnomocnik Pan Marek Pituła
  2. a/a