Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-04-03 - BZP nr 510427000-N-2021 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika rolniczego

Branice, dnia 03.04.2021r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

Ogłoszenie nr 510427000-N-2021 z dnia 03.04.2021 r.
Gmina Branice: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika rolniczego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 776688-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-10 Branice
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48-140  Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): www.bip.branice.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.branice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika rolniczego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SZBGK.ZP.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę ciągnika rolniczego do siedziby Zamawiającego, przeprowadzenie rozruchu (próby eksploatacyjne), przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej, przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji maszyny oraz przekazanie dokumentu gwarancyjnego. 3. W niniejszym postępowaniu pod pojęciem dostawa rozumie się: 1) załadunek, transport, uruchomienie i pracę eksploatacyjną w czasie minimum 2 Mth, 2) przeszkolenie pracowników Zamawiającego, 3) dostarczenie kompletu dokumentów umożliwiających legalną pracę urządzenia, 4) dostarczenie kompletu dokumentów serwisowych (w tym DTR, instrukcji obsługi, katalogu części zamiennych). 4. W niniejszym postępowaniu pod pojęciem potwierdzenie odbioru rozumie się potwierdzenie wszystkich elementów wyszczególnionych w definicji dostawy. Jeżeli wszystkie elementy nie zostaną dostarczone jednocześnie, to za termin dostawy będzie uważana data dostarczenia i potwierdzenia ostatniego z elementów. Do chwili odbioru wszystkich elementów wchodzących w skład dostawy Zamawiający nie potwierdzi jej wykonania, a ryzyko związane z przedmiotem dostawy będzie po stronie Wykonawcy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. 6. Przedmiot zamówienia jest określony we wspólnym słowniku CPV kodem: 16700000-2 ciągniki, 66114000-2 usługi leasingu finansowego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 16700000-2
 
Dodatkowe kody CPV: 66114000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 215345.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 215345.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 215345.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 276925.99
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 215345.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: SG Equipment Leasing Polska Sp z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marszałkowska 111
Kod pocztowy: 00-102
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 215345.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 215345.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 276925.99
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.