Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-03-18 - BG.6220.2.28.2020.AW - Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji..."

Branice, dnia 18.03.2021r.

 

 

BG.6220.2.28.2020.AW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś

ZAWIADAMIAM

O POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM   PROWADZONYM

Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

 

i przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji  gospodarki obiegu zamkniętego – Biogazowni rolniczej biometanowej w  miejscowości  Branice”- przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr. ewid. 246/4 obręb Branice, oraz do procedury udziału społeczeństwa,  poprzez możliwy udział „każdego” zgodnie z przepisem art. 29 ustawy  ooś.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Inwestora: wniosek  BZK ENERGY Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa, zwanej dalej „Inwestorem”, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Marka Pituła.

Planowane przedsięwzięcie zostało zaklasyfikowane, zgodnie z§ 3 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz.1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej).

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy ooś dla ww. przedsięwzięcia  jest Wójt Gminy Branice.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach o opinię oraz do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację .

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 ww. ustawy, przysługuje „każdemu”.

Informuję,  że zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś dane o wniosku i raporcie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach: www.bip.branice.pl.

Ponadto, zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 5 i pkt 6  ustawy ooś, informuję o  możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją  sprawy  oraz o możliwości składania uwag i  wniosków.

Z dokumentacją sprawy, w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raportem pt. „Budowa instalacji  gospodarki obiegu zamkniętego – Biogazowni rolniczej biometanowej w  miejscowości  Branice”można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

2) ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami,  Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail : ug@branice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym

w terminie 30 dni  tj. od dnia 19.03.2021r. do 19.04.2021r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Branice przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi i wnioski zgłoszone po ww. terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na stronie BIP Urzędu Gminy w Branicach: www.bip.branice.pl,  przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3, oraz w rejonie planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania określonych czynności, okresów  zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy  strony albo z przyczyn niezależnych od organu .

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego  w toku postępowania  strony oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §  2 tego przepisu,  w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres  ma skutek prawny.

 

 

Otrzymują:

/za zwrotnym potwierdzeniem /

  1. Inwestor
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA poprzez obwieszczenie
  3. a/a.